ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของการใช้ยาทาเคลือบเล็บ 8% ciclopirox olamine วิธีใหม่เปรียบเทียบกับการทายาวันละ 2 ครั้งในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของการใช้ยาทาเคลือบเล็บ 8% ciclopirox olamine วิธีใหม่เปรียบเทียบกับการทายาวันละ 2 ครั้งในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือ
นักวิจัย : ภาวาส เทียมเศวต
คำค้น : โรคเชื้อราที่เล็บ , สารต้านเชื้อรา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัณณศรี สินธุภัค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743331352 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

โรคเชื้อราที่เล็บเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษาโรคนี้มากขึ้น นอกจากยารับประทานต้านเชื้อราที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาเป็นส่วนใหญ่แล้ว การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การทำหัตถการการรักษาด้วยยาทาภายนอกก็มีผู้พยายามนำมาใช้รักษาด้วย ขณะนี้ได้มีการพัฒนายาทาภายนอกให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้มากขึ้น ยาทาเคลือบเล็บ 8% ciclopirox olamine เป็นยาต้านเชื้อราในวงกว้าง จากการศึกษาเภสัชจลศาสตร์ของยานี้ พบว่า พบยาในชั้นของแผ่นเล็บในระดับที่มากพอที่จะยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Trichophyton mentagrophytes ได้โดยระดับของยาค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนมีระดับสูงสุดในวันที่ 30 ของการทายา และยังพบระดับยาดังกล่าวภายหลังจากหยุดการทายาแล้ว 7-14 วัน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ ต้องการศึกษาผลการรักษาทางคลินิก และทางจุลชีววิทยาของยาทาเคลือบเล็บ 8% ciolopirox olamine โดยเปรียบเทียบการบริหารยา 2 วิธี โดยการบริหารยาวิธีใหม่ (ทายาทุกวัน วันละ 1 ครั้งในเดือนแรก ทายาวันจันทร์และวันพฤหัส วันละ 1 ครั้งในเดือนที่ 2 และทายาวันจันทร์ วันละ 1 ครั้งในเดือนที่ 3) และการบริหารยาวิธีเดิม (ทายาทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน) โดยผลการรักษาจากการศึกษาการบริหารยาวิธีเดิม มีผลการรักษาดีขึ้นในเกณฑ์เฉลี่ย ร้อยละ 87 ซึ่งถ้าผลการรักษาด้วยการบริหารยาวิธีใหม่ ไม่แตกต่างหรือแตกต่างจากการศึกษาเดิมไม่เกินร้อยละ 20 อาจเป็นแนวทางในการนำการบริหารยาวิธีใหม่มาประยุกต์ใช้ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของเล็บปกติที่ไม่มีรอยโรคที่เพิ่มขึ้นของทั้ง 2 กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และผลการตรวจหาเชื้อราทางกล้องจุลทรรศน์ภายหลังการรักษา 3 เดือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน (p>0.05) จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การรักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือด้วยยาทาเคลือบเล็บ 8% ciclopirox olamine ด้วยการบริหารยาวิธีใหม่ ให้ผลดีไม่แตกต่างจากการบริหารยาวิธีเดิม ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง ในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือต่อไป

บรรณานุกรม :
ภาวาส เทียมเศวต . (2542). ประสิทธิภาพของการใช้ยาทาเคลือบเล็บ 8% ciclopirox olamine วิธีใหม่เปรียบเทียบกับการทายาวันละ 2 ครั้งในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวาส เทียมเศวต . 2542. "ประสิทธิภาพของการใช้ยาทาเคลือบเล็บ 8% ciclopirox olamine วิธีใหม่เปรียบเทียบกับการทายาวันละ 2 ครั้งในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวาส เทียมเศวต . "ประสิทธิภาพของการใช้ยาทาเคลือบเล็บ 8% ciclopirox olamine วิธีใหม่เปรียบเทียบกับการทายาวันละ 2 ครั้งในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ภาวาส เทียมเศวต . ประสิทธิภาพของการใช้ยาทาเคลือบเล็บ 8% ciclopirox olamine วิธีใหม่เปรียบเทียบกับการทายาวันละ 2 ครั้งในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.