ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง
นักวิจัย : พรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร
คำค้น : บุคลิกภาพ , ความสามารถในตนเอง , ความผูกพันต่อองค์การ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพร วิชชาวุธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741746873 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง (1) บุคลิกภาพและความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง (2) การรับรู้ความสามารถของตนเองและความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง และ (3) ปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเก็บข้อมูลจากองค์การที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงอยู่ 1 องค์การ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 360 คน องค์การแห่งนี้กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล มาตรวัดบุคลิกภาพ NEO-FFI (From S) มาตรวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง และมาตรวัดความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า (1) ความผูกใจมั่นทางความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางลบกับบุคลิกภาพด้านแปรปรวนทางอารมณ์ (r = -.237, p < .01) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิดเผยตนเอง (r = .186, p <.01) ด้านเปิดรับประสบการณ์ (r = .153, p < .01) ด้านคล้อยตามผู้อื่น (r = .176, p < .01) ด้านสำนึกในหน้าที่ (r = .224, p < .01) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (r = .290, p < .01) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับการศึกษา (r = -.115, p < .05) (2) ความผูกใจมั่นทางความต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิดเผยตนเอง (r = .155, p < .01) และระดับการศึกษา (r = .115, p < .05) (3) ความผูกใจมั่นทางบรรทัดฐานต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางลบกับบุคลิกภาพด้านแปรปรวนทางอารมณ์ (r = -.295, p < .01) และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิดเผยตนเอง (r = .272, p < .01) ด้านเปิดรับประสบการณ์ (r = .158, p < .01) ด้านคล้อยตามผู้อื่น (r = .335, p < .01) ด้านสำนึกในหน้าที่ (r = .321, p < .01) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (r = .343, p < .01) (4) ระยะเวลาในการทำงานกับองค์การ และอายุไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงทุกลักษณะ

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร . "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร . ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.