ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย
นักวิจัย : ปัณณรส รุ่งน้อย
คำค้น : วัฒนธรรมองค์การ , ผลิตภัณฑ์ใหม่ , อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูเวช ชาญสง่าเวช , สมชาย พัวจินดาเนตร
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741747519 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้ปัจจัยทางวัฒนธรรม 5 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ระยะห่างอำนาจ ความเป็นปัจเจกบุคคลและความเป็นกลุ่ม ลักษณะความเป็นชายและความเป็นหญิง การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และพลวัตขงจื้อหรือการมองอนาคตแบบระยะยาว ซึ่งทำการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ในระยะริเริ่มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรี ที่ปรึกษาองค์กร และผู้ที่เคยร่วมงานกับองค์กร จากบริษัทที่มีการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมีตราผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค จำนวนตัวอย่าง 17 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก 1 คน พนักงานระดับกลาง 13 คน ที่ปรึกษา 1 คน และผู้ที่เคยร่วมงานกับองค์กร 2 คน ผลการวิจัยที่สำคัญแบ่งได้เป็นสามส่วนคือ 1) ผลการคำนวณดัชนีทางวัฒนธรรมพบว่าองค์กรตัวอย่างมีค่าระยะห่างอำนาจ และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง มีค่าความเป็นปัจเจกบุคคล ลักษณะความเป็นชาย และพลวัติขงจื้อปานกลาง แสดงว่าระยะห่างอำนาจและการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่อีก 3 ปัจจัยไม่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2)เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Hofstede(1980) ที่มีการวิจัยในบริษัทเพียงแห่งเดียวเช่นกัน พบว่ามีค่าแตกต่างกันไม่มาก ยกเว้นปัจจัยด้านลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล และ ความเป็นชายที่มีค่าเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 3)วัฒนธรรมขององค์กรตัวอย่างไม่มีความสอดคล้อง กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในระยะริเริ่ม แต่กลับสอดคล้องกับระยะปฏิบัติมากกว่า คือ ขั้นการผลิต การทดสอบสินค้าและการ นำสินค้าออกสู่ตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากมีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 20 แบบ แต่ในระยะริเริ่มแนวคิดสร้างสรรค์มีไม่มากเท่าที่ควร และใช้เวลาในระยะนี้มาก นอกจากนี้การที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะขึ้นกับกระบวน การทำงานที่มีแบบแผนชัดเจนมากที่สุด ส่วนเป้าหมายในการทำงาน คือ การมีความราบรื่นและความมั่นคงในชีวิตและอาชีพการทำงาน ถึงแม้ว่าองค์กรตัวอย่างจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าบริษัทอื่นๆ ในประเทศไทย แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วก็ยังมีความหลากหลายน้อยอยู่ ดังนั้นถ้าต้องการให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เทียบเท่ากับต่างประเทศแล้วก็ควรมีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะริเริ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ปัณณรส รุ่งน้อย . (2546). ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัณณรส รุ่งน้อย . 2546. "ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัณณรส รุ่งน้อย . "ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ปัณณรส รุ่งน้อย . ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.