ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์
นักวิจัย : ตวงทอง เวศนารัตน์
คำค้น : พฤติกรรมผู้บริโภค , กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ , กระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูเวช ชาญสง่าเวช , จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741742649 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5231
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานครโดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์ หรือ The Analytic Network Process (ANP) โดยศึกษาวิจัยในตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครของรถยนต์ที่ผลิตในปี พ.ศ. 2545-2546 เป็นรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ขนาด 1.6-1.8 ลิตร เป็นรถยนต์นั่งสำหรับ 5 คน และขับเคลื่อนสองล้อ ซึ่งศึกษาวิจัยในตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งของโตโยต้า ฮอนด้าและนิสสัน ในรุ่นโตโยต้า โคโรลล่า อัลติส ฮอนด้า ซีวิค 1.7 นิสสัน ซันนี่ นีโอ และนิสสัน ซันนี่ อัลมีร่า เนื่องด้วยรถยนต์ในรุ่นดังกล่าว เป็นตัวแทนของความนิยมสูงที่สุดของลูกค้าในแต่ละค่ายรถยนต์ ขั้นแรกของการวิจัยเริ่มด้วยการคัดเลือกปัจจัยที่มีความสำคัญต่อลูกค้า ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลางของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้คัดเลือกจากการออกแบบสอบถามและใช้วิธีสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ใช้รถหรือเป็นผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถ และเป็นผู้ที่นิยมรถยนต์ในรุ่นต่างๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตของงานวิจัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์ จากนั้นให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์จัดกลุ่มของเกณฑ์และตั้งชื่อกลุ่ม เพื่อให้ได้กลุ่มของเกณฑ์ (Clusters) และเกณฑ์ย่อยภายในกลุ่ม (Elements) จากนั้นได้ออกแบบสอบถามครั้งที่ 2 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์พิจารณาความหมายของเกณฑ์ และการจัดกลุ่มเกณฑ์เพื่อให้ได้เกณฑ์ที่เหมาะสมมากที่สุด จากนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมของ ANP ผลการวิเคราะห์และประมวลผลทำให้ทราบว่า แต่ละปัจจัยมีความสำคัญต่อผู้ซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานครมากน้อยเพียงใด และนอกจากนั้นปรากฏว่า ผลการวิจัยให้สัดส่วนของคะแนนสำหรับรถยนต์ทั้งสี่รุ่น ที่เป็นทางเลือกค่อนข้างใกล้เคียงกับส่วนแบ่งตลาดของปี 2546 และได้ลำดับของคะแนนของแต่ละทางเลือกตรงกับส่วนแบ่งตลาดในปีดังกล่าวด้วย อีกทั้งผลจากการวิจัยยังได้ผลที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการสาธิตว่า เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นแนวทางที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจ ของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี สมควรได้รับการพิจารณาไปปรับปรุงใช้ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
ตวงทอง เวศนารัตน์ . (2546). การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตวงทอง เวศนารัตน์ . 2546. "การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตวงทอง เวศนารัตน์ . "การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ตวงทอง เวศนารัตน์ . การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.