ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
นักวิจัย : สาธิน ประจันบาน
คำค้น : เด็กพิการทางสมอง , การเคลื่อนไหวของมนุษย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชิต คนึงสุขเกษม , ผดุง อารยะวิญญู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741745656 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5222
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

พัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถ ในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากร จำนวน 8 คน โดยแบ่งออกเป็นเด็กสมองพิการจำนวน 4 คน มีอายุระหว่าง 3-8 ปี เป็นเพศชาย 3 คน หญิง 1 คน และพ่อแม่ ครู ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กสมองพิการจำนวนอีก 4 คน ขั้นดำเนินการ ใช้ระยะเวลาฝึก 12 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง มีการประเมิน 4 ช่วงเวลาคือ ก่อนฝึก หลังฝึก 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว รูปแบบเส้นฐานและการจัดกระทำ ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถ ในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ 1) เด็กสมองพิการทุกคนมีคะแนนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงขึ้นกว่าเดิม โดยวัดจากแบบประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2) เด็กสมองพิการทุกคนมีคะแนนความสามารถในการเคลื่อนไหวสูงกว่าเดิม โดยวัดจากแบบประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหว 3) พ่อแม่ ครู ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กสมองพิการทุกคนมีคะแนนความถูกต้องในการปฏิบัติ สูงกว่าเดิม และสูงกว่าเกณฑ์ 75% โดยวัดจากแบบประเมินความถูกต้องในการปฏิบัติ กล่าวโดยสรุป โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ มีทั้งหมด 4 โปรแกรม ได้แก่ 1 .โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการนั่ง 2. โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการยืนบนเข่า 3. โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการยืน 4. โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเดิน โปรแกรมทั้งหมดสามารถให้พ่อแม่ ครู ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กสมองพิการนำไปใช้กับเด็กสมองพิการได้ตามระดับพัฒนาการของเด็ก

บรรณานุกรม :
สาธิน ประจันบาน . (2546). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาธิน ประจันบาน . 2546. "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาธิน ประจันบาน . "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สาธิน ประจันบาน . การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.