ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่าย
นักวิจัย : โสภณ ทองเกษม
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป , การค้นข้อสนเทศ , เวิลด์ไวด์เว็บ , อินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743330321 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการค้นคืนเอกสารไทยบนเวิลด์ไวด์เว็บ โดยใช้ข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา ระบบนี้ประกอบด้วยส่วนจัดเตรียมแฟ้มข้อมูล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อรับข้อคำถาม ส่วนประมวลผลข้อคำถามสำหรับค้นคืน และส่วนแสดงผลการค้นคืน แฟ้มข้อมูลขาเข้าที่ใช้เป็นแฟ้มข้อมูลแบบอธิบายตนเองที่ถูกแปลงรูปแบบใหม่ให้เป็นแฟ้มสำหรับการจัดทำดัชนีและแฟ้มสำหรับการแสดงผลในรูปแบบเฮชทีเอ็มแอล ขั้นตอนการแปลงนี้อาศัยแฟ้มต้นแบบที่เก็บลักษณะของเขตข้อมูลและลักษณะของแฟ้มแสดงผลที่ต้องการได้จากการแปลง ในส่วนการจัดเตรียมแฟ้มข้อมูลและส่วนประมวลผลข้อคำถามนั้นใช้ขั้นตอนวิธีจัดดัชนีข้อความไทยที่แยกข้อความไทยออกเป็นรายการคำ จากการทดสอบพบว่าระบบนี้ต้องการเนื้อที่หน่วยความจำสำรองเพิ่มเติมเป็นขนาดประมาณสี่เท่าของขนาดของแฟ้มข้อมูลขาเข้าและมีความสัมพันธ์ของเวลาการประมวลผลต่อคำร้องแปรผันเป็นเชิงเส้นกับขนาดของแฟ้มข้อมูลด้วยความลาดชันโดยเฉลี่ยต่ำที่ประมาณ 0.07 วินาทีต่อเมกะไบต์

บรรณานุกรม :
โสภณ ทองเกษม . (2542). ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ ทองเกษม . 2542. "ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ ทองเกษม . "ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
โสภณ ทองเกษม . ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.