ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่ให้บริการหลายประเภท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่ให้บริการหลายประเภท
นักวิจัย : สุพิกิจ โสตถิยานนท์
คำค้น : ระบบสื่อสารข้อมูล , ระบบโทรคมนาคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เชาวน์ดิศ อัศวกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741745559 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่รองรับการให้บริการหลายประเภท โดยมีแนวคิด คือ การให้การเรียกที่ใช้เส้นทางเผื่อเลือกให้กลับมาใช้เส้นทางตรง เนื่องจากการเรียกที่ใช้เส้นทางเผื่อเลือกใช้ทรัพยากรของโครงข่ายมากกว่าเส้นทางตรง ทำให้ประหยัดทรัพยากร ของโครงข่ายและโครงข่ายสามารถรองรับการเรียกได้มากขึ้น วิธีการจัดเส้นทางใหม่ที่เสนอในวิทยานพินธ์ฉบับนี้มี 4 วิธี คือ 1) การจัดเส้นทางใหม่แบบสุ่มเมื่อมีการเรียกใหม่เข้ามาในโครงข่าย (ARR) 2) การจัดเส้นทางใหม่โดยเลือกความจุของข่ายเชื่อมโยงที่มีค่าเหลือมากที่สุดเมื่อมีการเรียกใหม่เข้ามาในโครงข่าย (ALR) 3) การจัดเส้นทางใหม่แบบสุ่มเมื่อมีการเรียกออกจากโครงข่าย (DRR) 4) การจัดเส้นทางใหม่โดยเลือกความจุของข่ายเชื่อมโยงที่มีค่าเหลือน้อยที่สุดเมื่อมีการเรียกออกจากโครงข่าย (DBR) การวิเคราะห์สมรรถนะของวิธีที่เสนอจะเปรียบเทียบกับวิธีการตัดสินใจแบบพลวัต โดยพิจารณาจากอัตรารายรับที่ได้ของโครงข่ายและต้นทุนที่เกิดจากการจัดเส้นทางใหม่ รูปแบบที่ทำการทดสอบประกอบด้วยกรณีอัตราเฉลี่ยของการเข้ามาของการเรียกไม่ขึ้นกับเวลา กรณีอัตราเฉลี่ยของการเข้ามาของการเรียกขึ้นกับเวลา กรณีโครงข่ายที่ข่ายเชื่อมโยงมีการเสียหายโดยที่ข่ายเชื่อมโยงนั้นไม่มีการซ่อมแซม ผลการทดสอบพบว่า 1) เมื่อปริมาณทราฟฟิกที่เข้าสู่โครงข่าย มีค่าปกติการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัต ให้อัตรารายรับเฉลี่ยของโครงข่ายที่ดีกว่าการเลือกทางแบบพลวัต แต่เมื่อปริมาณทราฟฟิก ที่เข้าสู่โครงข่ายมีค่าน้อยหรือมากจนเกินไป การจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตให้อัตรารายรับเฉลี่ยของโครงข่ายที่ใกล้เคียงกับการเลือกทางแบบพลวัต เนื่องจากเมื่อปริมาณทราฟฟิก มีค่าน้อยหรือมากจนเกินไปจะมีจำนวนการเรียกที่ใช้เส้นทางเผื่อเลือกน้อย 2) เมื่อทำการเปรียบเทียบวิธีการจัดเส้นทางใหม่โดยพิจารณานโยบายการจัดเส้นทางใหม่พบว่าวิธีการจัดเส้นทางใหม่เมื่อพิจารณากรณีมีการเรียกใหม่เข้ามาให้อัตรารายรับเฉลี่ยของโครงข่ายมากกว่าวิธีการจัดเส้นทางใหม่เมื่อพิจารณากรณีมีการเรียกออกจากโครงข่าย เนื่องจากวิธีการจัดเส้นทางใหม่กรณีมีการเรียกใหม่เข้ามาเกิดจำนวน การจัดเส้นทางใหม่มากกว่ากรณีมีการเรียกออกจากโครงขาย 3) เมื่อทำการเปรียบเทียบวีการจัดเส้นทางใหม่โดยพิจารณาการเลือการเรียกที่จะทำการจัดเส้นทางใหม่พบว่าเมื่อเลือกการเรียกแบบสุ่ม (ARR, DRR) และเลือกการเรียกแบบขึ้นกับปริมาณทราฟฟิกในข่ายเชื่อมโยง (ALR, DBR) พบว่าอัตรารายรับเฉลี่ยของโครงข่านมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มความซับซ้อนของการเลือกการเรียกโดยพิจารณาปริมาณทราฟฟิกในข่ายเชื่อมโยง

บรรณานุกรม :
สุพิกิจ โสตถิยานนท์ . (2548). การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่ให้บริการหลายประเภท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพิกิจ โสตถิยานนท์ . 2548. "การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่ให้บริการหลายประเภท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพิกิจ โสตถิยานนท์ . "การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่ให้บริการหลายประเภท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุพิกิจ โสตถิยานนท์ . การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่ให้บริการหลายประเภท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.