ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนส
นักวิจัย : สุหัทยา จิระนันทิพร
คำค้น : รังสีเหนือม่วง , เดกซแทรนเนส , การกลายพันธุ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุเทพ ธนียวัน , สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741307454 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4618
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

แบคทีเรียสายพันธุ์ AG-2 ที่คัดแยกได้จากดิน จ.นนทบุรี มีความสามารถในการผลิตเดกซ์แทรนเนสได้ และให้แอคติวิตีเท่ากับ 2.446 หน่วยต่อมิลลิลิตร เมื่อทำการจัดจำแนกเชื้อด้วยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทางชีวเคมี ประกอบกับการทำ 16 เอสไรโบโซมัลดีเอ็นเอ พบว่าเชื้อแบคทีเรีย AG-2 นี้จัดอยู่ในกลุ่มของ Arthrobacter sp. หลังทำการกลายพันธุ์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตจำนวน 3 รอบ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์กลาย CU15 ซึ่งให้แอคติวิตีเท่ากับ 3.201 หน่วยต่อมิลลิลิตร จากนั้นทำการกลายพันธุ์ต่อด้วย NTG (N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine) ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 5-60 นาทีที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นจำนวน 4 รอบ ได้สายพันธุ์กลาง CUN4-10 ซึ่งให้แอคติวิตีของเอกซ์แทรนเนสเท่ากับ 4.530 หน่วยต่อมิลลิลิตร แต่เชื้อนี้มีความเสถียรที่ไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ CUN26 ที่ได้จากการกลายพันธุ์ด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต 3 รอบและสาร NTG1 รอบ พบว่าเชื้อมีความเสถียรที่ดีคือ ความสามารถในการผลิตเดกซ์แทรนเนสไม่ลดลงหลังการถ่ายเชื้อครบ 30 ครั้ง เมื่อทำการปรับปรุงสูตรอาหารและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนส โดยสายพันธุ์ CUN26 สามารถทำให้การผลิตเดกซ์แทรนเนสเพิ่มขึ้นได้ 2.50 เท่า โดยจะมีแอคติวิตีเท่ากับ 6.276 หน่วยต่อมิลลิลิตร และเมื่อทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ พบว่า ที่ 0.05 โมลาร์ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.5 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เอนไซม์จะทำงานได้ดีที่สุด โดยเอนไซม์จะมีความเสถียรต่อความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงกว้างคือ 5.0-9.0 เสถียรต่ออุณหภูมิได้ถึง 45 องศาเซลเซียส และมีค่า Km เท่ากับ 2.796 ไมโครโมลาร์

บรรณานุกรม :
สุหัทยา จิระนันทิพร . (2543). การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุหัทยา จิระนันทิพร . 2543. "การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุหัทยา จิระนันทิพร . "การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สุหัทยา จิระนันทิพร . การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.