ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณีส.ป.ก.4-01

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณีส.ป.ก.4-01
นักวิจัย : พรทิพย์ เอื้ออุฬาร
คำค้น : ชวน หลีกภัย, 2481- , อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล , วาทศิลป์ทางการเมือง , ส.ป.ก.4-01
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อวยพร พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743466568 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4533
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิเคราะห์วาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย กรณี ส.ป.ก. 4-01 จากเอกสารรายงานการประชุมสามัญประจำปีของวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2538 และจากหนังสือพิมพ์ โดยตั้งปัญหานำวิจัยไว้ 2 หัวข้อ คือ 1. บริบทของวาทะ (Rhetoric Situation) ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย กรณี ส.ป.ก. 4-01 เป็นอย่างไร 2. โครงสร้างการแสดงเหตุผลของวาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณี ส.ป.ก. 4-01 มีลักษณะอย่างไร ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 1. Exigence ในการขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กรณี ส.ป.ก. 4-01 นั้น เกิดขึ้น เนื่องจากการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับการมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับผู้ที่ร่ำรวย ข่าวนี้ได้สร้างกระแสให้กลุ่มประชาชน สมัชชาต่าง ๆ ชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การยื่นญัตติให้เปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และให้รัฐบาลได้ชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้น 2. Audience แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และประชาชนทุกสาขาอาชีพ 3. Constraints แต่ว่าก่อนที่มีการอภิปราย ฝ่ายรัฐบาลมีข้อจำกัด คือ ประชาชนเริ่มขาดความเชื่อถือและมีความขัดแย้งกันเองในรัฐบาล 4. Speaker คือ ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล โดยทำหน้าที่เสนอข้อมูล และเหตุผลในการสนับสนุนการอภิปรายของตนเอง 5. Speech วิเคราะห์วาทะโดยใช้โครงสร้างการแสดงเหตุผลของ สตีเฟน ทุลมิน จากการวิจัย การแสดงเหตุผลของฝ่ายค้าน ข้อสนับสนุนเป็นการยกขึ้นมาอย่างลอย ๆ เช่น ผิดกฎหมายปฏิรูปที่ดิน แต่มิได้อธิบายว่าเป็นกฎหมายที่ดิน มาตราใด มีใจความสำคัญใดที่จะพอนำมาอ้างอิงได้ เช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาล กรณีของการอ้างว่าคนภูเก็ตจน แต่ไม่มีอะไรมายืนยันว่า คนภูเก็ตยากจนจริง ๆ และหลักฐานที่ใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ข้อกฎหมายที่นำมาหักล้างกัน ในอภิปรายเพื่อให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือว่าได้ปฏิบัตินโยบายตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยอย่างถูกต้อง

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ เอื้ออุฬาร . (2543). วาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณีส.ป.ก.4-01.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ เอื้ออุฬาร . 2543. "วาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณีส.ป.ก.4-01".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ เอื้ออุฬาร . "วาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณีส.ป.ก.4-01."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
พรทิพย์ เอื้ออุฬาร . วาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณีส.ป.ก.4-01. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.