ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดต่อคุณภาพการบริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดต่อคุณภาพการบริการ
นักวิจัย : ดุษณีย์ ยศทอง
คำค้น : การดูแลก่อนศัลยกรรม , บริการการพยาบาล , บริการการพยาบาล -- การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จินตนา ยูนิพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743346546 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4504
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

เปรียบเทียบคุณภาพการบริการด้านความพึงพอใจของผู้ป่วย เวลารอก่อนผ่าตัดของผู้ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลก่อนผ่าตัด ระหว่างกลุ่มที่มีการใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัด กับกลุ่มที่มีการใช้การบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจำนวน 60 คน จัดเป็นกลุ่มควบคุม 30 คน และกลุ่มทดลอง 30 คน ด้วยวิธีจับคู่ และบุคลากรพยาบาลหน่วยพักรอดูอาการก่อนผ่าตัด จำนวน 8 คน ซึ่งปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศิริราชเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 กิจกรรม คือ 1) การกำกับการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลก่อนผ่าตัด 2) การกำกับการปฏิบัติงานตามแผนภูมิการไหลเวียนของการปฏิบัติงาน 3) การจัดบรรยากาศในห้องพักรอ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการทดลอง ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย แบบบันทึกเวลารอก่อนผ่าตัด และแบบสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลก่อนผ่าตัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยที่สำคัญ คือ 1. ความพึงพอใจของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัด สูงกว่าความพึงพอใจของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการบริการพยาบาล ก่อนผ่าตัดตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. เวลารอก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัด น้อยกว่า เวลารอก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ การบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลก่อนผ่าตัด ของพยาบาลกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัด สูงกว่า กลุ่มที่มีการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ดุษณีย์ ยศทอง . (2542). ผลของการใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดต่อคุณภาพการบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุษณีย์ ยศทอง . 2542. "ผลของการใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดต่อคุณภาพการบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุษณีย์ ยศทอง . "ผลของการใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดต่อคุณภาพการบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ดุษณีย์ ยศทอง . ผลของการใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดต่อคุณภาพการบริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.