ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง กรณีศึกษา: การใช้ที่ดินและผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดระยอง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง กรณีศึกษา: การใช้ที่ดินและผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดระยอง
นักวิจัย : อมรเทพ ณ บางช้าง
คำค้น : Country Planning , Land use , Rayong , การใช้ที่ดิน , ผังเมือง , ระยอง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5030009 , http://research.trf.or.th/node/1499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายแผนพัฒนาที่มีผลต่อการใช้ที่ดินจังหวัดระยองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน รวมทั้งศึกษากระบวนการผังเมืองของจังหวัดระยอง ในการจัดทำรูปแบบและการใช้ผังเมืองเป็นกลไกกำกับการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแผนการใช้ที่ดินและผังเมืองของจังหวัดระยองและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษากระบวนการต้นแบบสำหรับการวางแผนการใช้ที่ดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ได้เลือกบางพื้นที่ในจังหวัดระยองเป็นต้นแบบในการดำเนินการ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาในจังหวัดระยองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาบตาพุด ขาดการมองภาพรวม และยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตโครงการ Eastern Seaboard ทำให้อุตสาหกรรมขยายตัวต่อไปโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก นอกจากนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางผังเมืองและการวางแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ตราบใดที่การพัฒนาอุตสาหกรรมยังไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ประชาชนยังไม่มีความรู้และไม่มีส่วนร่วม ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะยังคงมีต่อไปและรุนแรงยิ่งขึ้น ฉะนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงควรเป็นเจ้าภาพพิจารณาขอบเขตของการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองให้ชัดเจน โดยอาจตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงการและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาตามโครงการ Eastern Seaboard อย่างมีเอกภาพ นอกจากนั้น ควรมีการเร่งให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดระยองในเรื่องการผังเมือง และการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชาวระยองเป็นสำคัญ The objectives of this research are to study the effects of the policy and development plan of Rayong Province on the quality of life of the people of Rayong, the land use changes, land use plan procedures and ways to use land use plans as tools to control the development of Rayong. After thorough studies and analyses, using Mabtaput district as pilot area, the team has come to the conclusion that the national development plan for Rayong, particularly with respect to the objective to promote industrial developments has failed to provide sufficiently detailed guidelines to the related authorities for the implementation of the plan. This results in negative impacts on quality of life caused by land uses and negative externalities from industries. In this study, the team has therefore created models to address these problems from the national level down to local level which placed focal attention to the improvement the people’s quality of life partly through active participation of local communities. The key recommendation to balanced development is the use of specific plan and provincial plan as means to regulate the proper land use and to control all developments in Rayong. The spatial development guidelines can be instrumental in combining national with the provincial development objectives in terms of economic-cum-investment policies, social development goals in manners which do not compromise environmental concerns.

บรรณานุกรม :
อมรเทพ ณ บางช้าง . (2552). การจัดการพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง กรณีศึกษา: การใช้ที่ดินและผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อมรเทพ ณ บางช้าง . 2552. "การจัดการพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง กรณีศึกษา: การใช้ที่ดินและผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อมรเทพ ณ บางช้าง . "การจัดการพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง กรณีศึกษา: การใช้ที่ดินและผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
อมรเทพ ณ บางช้าง . การจัดการพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง กรณีศึกษา: การใช้ที่ดินและผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.