ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
คำค้น : fiscal and financial laws , legislative watch , media , telecommunication laws , กฎหมายการเงินการคลัง , กฎหมายสื่อสารมวลชน , การเฝ้าระวังทางกฎหมาย , โทรคมนาคม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5010006 , http://research.trf.or.th/node/1494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ “การปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย” นี้มีจุดประสงค์ในการยกร่างกฎหมายจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีจุดประสงค์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมไทย โดยเฉพาะกฎหมายการเงินการคลัง กฎหมายสื่อสารมวลชน และโทรคมนาคม และการเสนอแนะแนวความคิดในการปรับปรุงร่างกฎหมายที่ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อลดความเสี่ยงที่กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มอาจผลักดันให้มีการออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในวงแคบเฉพาะกลุ่มตน แต่ทำให้สาธารณะเสียประโยชน์ การดำเนินการตามโครงการนี้เสร็จสิ้นลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผลสำเร็จที่สำคัญคือ - สามารถยกร่างและผลักดันกฎหมายผ่านกระบวนการนิติบัญญัติจนถึงขั้นสุดท้ายและสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 1 ฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลังจากที่ร่างกฎหมายนี้ได้ล่าช้ามาเกือบ 10 ปี นับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูประบบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการเปิดเสรีกิจการเคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และให้เครื่องมือในการจัดระเบียบวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน - สามารถยกร่างกฎหมายและผลักดันจนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 2 ฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - สามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี โดยมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติต่างๆ ในร่างกฎหมาย 3 ฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งต่อมาได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ตลอดจน ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ …) พ.ศ. ... - สามารถยกร่างกฎหมายที่ใช้เป็นต้นแบบของกฎหมายที่จะต้องออกมาในอนาคต ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัติการทำหนังสือสัญญาทางการค้าและการลงทุน พ.ศ... (ต้องออกตามมาตรา 190 วรรคห้า และมาตรา 303(3)) และ ร่างพระราชบัญญัติการประเมินและเปิดเผยฐานะทางการคลังของรัฐ และร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ... (ต้องออกตามมาตรา 167 วรรคสาม และมาตรา 303(4)) ปัจจัยของความสำเร็จของโครงการนี้ประกอบไปด้วย 1. มีการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา ที่สร้างองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการนำเสนอกฎหมาย หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ อยู่แล้ว โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนการวิจัยของ สกว. ในช่วงที่ผ่านมา 2. มีประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ที่มีความต้องการการปฏิรูปในด้านต่างๆ 3. มีรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีความเปิดกว้างในการรับข้อเสนอแนะทางวิชาการคณะผู้วิจัย 4. มีสื่อมวลชนให้ความสนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสารกับประชาชน The objectives of this project are two folds. The first is to draft a number of important laws that are intended to reform the Thai economy, politics and society, with a special focus on fiscal and financial laws, media and telecommunications laws, and to advocate for their enactment. The second is to make recommendations to revise a number of bills being considered by the National Legislative Assembly (NLA) with a view to improve the quality of the output laws. The project was successfully implemented with a number of tangible results. In particular, we were able to - Draft one important bill, the Broadcasting Business Bill, and successfully push for its enactment after a long delay of almost 10 years. Once implemented, the law will help liberalize the Thai broadcasting market, especially the CATVs and satellite television markets and provide a mechanism to restore order in the community radio markets. - Draft the new Frequency Organization Bill and the new Public Procurement Decree, both of which were subsequently approved by the Cabinet. - Monitor a number of bills considered by the NLA and propose successful revisions of many provisions of three important bills, i.e. the Energy Business Bill, the Bank of Thailand Bill, and the Condominium Bill. - Draft the Trade and Investment Negotiation Bill and a pair of bills related to fiscal transparency. Our drafted bills can be used as models for the corresponding organic laws of the 2007 Constitution. Upon reflection, a number of factors can be attributed to the successful implementation of the project: 1. The existence of a body of knowledge pre-requisite to the reform due to past research works, some of which were financially supported by the Thailand Research Fund. 2. The presence of active citizen groups and stakeholders that call for reform in the related areas. 3. The presence of members of the Cabinet and the NLA that are reform minded and open to inputs from the research team. 4. Effective communications with the public, which was made possible by the support of reform-minded media.

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . (2551). โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . 2551. "โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . "โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.