ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : จักกฤษณ์ ประสมเสือ
คำค้น : ยาเสพติด , ชาวเขา -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน , ผู้ต้องขัง , เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741308329 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4393
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทำการศึกษาผู้ต้องขังชาวเขาที่กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้จำนวน 102 ชุด นอกจากนี้ยังได้ทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ต้องขังชาวเขา จำนวน 10 ราย การพิสูจน์สมมติฐานจึงใช้ทั้งข้อมูลเชิงประมาณและข้อมูลเชิงมานุษยวิทยา ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังที่เป็นชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ส่วนปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังชาวเขา ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ นอกจากนี้ รายงานการวิจัย ยังรวมข้อค้นพบเหนือสมมติฐานบางประการ และข้อเสนอแนะทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติไว้ในตอนท้ายด้วย

บรรณานุกรม :
จักกฤษณ์ ประสมเสือ . (2543). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักกฤษณ์ ประสมเสือ . 2543. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักกฤษณ์ ประสมเสือ . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
จักกฤษณ์ ประสมเสือ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.