ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีน
นักวิจัย : คัมภีร์ ลิมปดาพันธ์
คำค้น : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , การวางแผนการผลิต , การควบคุมการผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตรา รู้กิจการพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745323683 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

จากการศึกษาปัญหาการส่งมอบสินค้าไม่ทันกำหนดส่งมอบ ของโรงงานผลิตเครื่องจักรงานพิมพ์สกรีน พบว่ามีสาหตุเกิดจากการขาดระบบสารสนเทศที่ดี ในการวางแผนและควบคุมการผลิต ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เริ่มจากการปรับปรุงระบบเอกสารและการไหลของข้อมูล ของระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต แล้วออกแบบระบบฐานข้อมูลและสร้างโปรแกรม เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิต โดยประยุกต์ไมโครซอฟต์แอกซ์เซส (MS Access) โปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic) โปรแกรมดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณเวลางาน ในการผลิตของแผนกเครื่องมือกล การพยากรณ์แนวโน้มของการขาย การตรวจสอบชิ้นส่วนพัสดุคงคลัง การออกใบสั่งผลิต การจัดทำสูตรการผลิต การออกรายงานต่างๆ ของฝ่ายผลิต รวมทั้งการติดตามสถานะการผลิต ผลการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาพบว่า ทำให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยสามารถลดเวลาที่ใช้ในการวางแผนจากเดิมใช้เวลา 35 ชั่วโมงต่อรายการ เหลือเพียง 3.5 ชั่วโมงต่อรายการ ทำให้สามารถเริ่มผลิตได้เร็วขึ้น ขจัดปัญหาการส่งมอบงานล่าช้า และจดจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลา จากเดิมมีจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาคิดเป็น 5.3% ของจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด เหลือเพียง 0.4% ของจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด

บรรณานุกรม :
คัมภีร์ ลิมปดาพันธ์ . (2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คัมภีร์ ลิมปดาพันธ์ . 2548. "การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คัมภีร์ ลิมปดาพันธ์ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
คัมภีร์ ลิมปดาพันธ์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.