ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำ
นักวิจัย : พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์
คำค้น : อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การใช้พลังงาน , อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741754922 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4332
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำของประเทศไทย โดยใช้ดัชนีดิวิเซีย (Divisia Index) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มพลังงาน (Energy Intensity) และการเปลี่ยนแปลมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งผลของการวิเคราะห์ที่ได้ จะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำต่อไป การดำเนินการวิจัย เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บและรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงพลังงาน และในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยข้อมูลทั้ง 2 ส่วนจะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยดัชนีดิวิเซีย เพื่อพิจารณาหาทิศทางการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเราพบว่า พลังงานที่ถูกใช้ไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำในปี พ.ศ. 2546 นั้น มีประสิทธิภาพลดลงจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณ 5.7 และ 6.81% เมื่อใช้มูลค่าการผลิต และมูลค่าการขนส่งเป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้แหล่งพลังงานความร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานที่ควรควบคุม แก้ไขและปรับปรุงมากที่สุด เนื่องจากแหล่งพลังงานดังกล่าวมีค่าความเข้มพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และถ้าหากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศย่อมต้องแบกรับต้นทุนด้านพลังงานที่สูงเกินไป จนขาดศักยภาพในการแข่งขันไปในที่สุด สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานนั้นถูกรวบรวมขึ้นมาจาก กรณีศึกษาโครงการด้านพลังงานที่สำคัญ และเทคนิคการจัดการด้านวิศวกรรมแบบต่างๆ ซึ่งค่าการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปใช้เป็นค่าประเมิน ในการประเมินการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไป

บรรณานุกรม :
พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ . (2548). การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ . 2548. "การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ . "การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ . การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.