ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบขั้นตอนวิธี LMS แบบปรับอันดับสำหรับลดการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบขั้นตอนวิธี LMS แบบปรับอันดับสำหรับลดการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง
นักวิจัย : เมธา คงพูน
คำค้น : เครื่องช่วยการได้ยิน , วงจรไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เจษฎา ชินรุ่งเรือง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741754396 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาในการรับรู้ข่าวสารทางเสียง ปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เครื่องช่วยฟังคือ การเกิดเสียงหอนอันเนื่องมาจากการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพและใช้กันโดยทั่วไปคือ การใช้วงจรกรองปรับตัวสร้างสัญญาณเลียนแบบสัญญาณป้อนกลับเพื่อหักล้างกับสัญญาณป้อนกลับที่เกิดขึ้นจริง โดยการปรับค่าสัมประสิทธิ์ของวงจรกรองปรับตัวดังกล่าว โดยทั่วไปจะอาศัยขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดแบบดั้งเดิมและกำหนดให้อันดับของวงจรกรองมีค่าคงที่ เนื่องจากขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดแบบที่ไม่มีการปรับอันดับต้องมีการสูญเสียกำลังที่ค่อนข้างสูง ทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้ในเครื่องช่วยฟังซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ นอกจากนี้การสูญเสียกำลังงานสูงยังก่อให้เกิดปริมาณความร้อนสูง เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องการสูญเสียกำลังงานสูงดังกล่าว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาทั้งระเบียบวิธี LMS Estimation via Structural Detection และโครงสร้างวงจรกรองแบบผสมระหว่าง Multiplex FIR และ Direct Form FIR

บรรณานุกรม :
เมธา คงพูน . (2548). การออกแบบขั้นตอนวิธี LMS แบบปรับอันดับสำหรับลดการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมธา คงพูน . 2548. "การออกแบบขั้นตอนวิธี LMS แบบปรับอันดับสำหรับลดการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมธา คงพูน . "การออกแบบขั้นตอนวิธี LMS แบบปรับอันดับสำหรับลดการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
เมธา คงพูน . การออกแบบขั้นตอนวิธี LMS แบบปรับอันดับสำหรับลดการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.