ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบทดสอบเครือข่ายแอดฮอกไร้สายสำหรับประเมินการควบคุมแบบเวลาจริงในการส่งข้อมูลสื่อผสม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบทดสอบเครือข่ายแอดฮอกไร้สายสำหรับประเมินการควบคุมแบบเวลาจริงในการส่งข้อมูลสื่อผสม
นักวิจัย : พนิดา วีระวุฒิพล
คำค้น : ระบบสื่อสารไร้สาย , ระบบมัลติมีเดีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เชาวน์ดิศ อัศวกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741743343 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4328
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอกลไกควบคุมแบบเวลาจริงสำหรับการส่งข้อมูลสื่อผสมในเครือข่ายแอดฮอก เพื่อควบคุมให้จิตเตอร์ที่โนดปลายทางมีค่าน้อยในขณะที่ค่าประวิงเวลาอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ โดยอาศัยการจัดการควบคุมที่โนดระหว่างทาง และจะทดสอบกลไกที่นำเสนอนี้ในระบบทดสอบ 2 รูปแบบ คือแบบไร้สายในกรณีที่เครือข่ายมีขนาดเล็ก ส่วนแบบมีสายจะใช้ได้ในสถานการณ์ที่เครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงพิจารณาการเคลื่อนที่ของแต่ละโนดด้วย เนื่องจากอาศัยการเลียนแบบช่องสัญญาณไร้สายผ่านทางตัวควบคุมที่เรียกว่า เกตเวย์เลียนแบบแทน โดยที่ในระบบทดสอบทั้งสองแบบจะใช้ข้อมูลต้นฉบับในการส่งเป็นข้อมูลวีดิทัศน์ที่ถูกบีบอัดตามมาตรฐาน MPEG-4 และส่งในรูปแบบของทราฟฟิกทั้งแบบอัตราบิตคงที่ และอัตราบิตแปรผันได้ กลไกการควบคุมแบบเวลาจริงที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 3 วิธี คือ การควบคุมแบบเวลาจริงแบบกระจายโดยการควบคุมขีดเริ่มเปลี่ยนของบัฟเฟอร์เพื่อการปรับให้เป็นปกติ (Distributed Real-time Control with Regulating Buffer Threshold : DRC-RBT), การควบคุมแบบเวลาจริงแบบกระจายโดยใช้ป้ายระบุค่าประวิงเวลา (Distributed Real-time Control with Delay Time Tag : DRC-DTT) และ การควบคุมแบบเวลาจริงแบบกระจายที่ปรับตัวได้ (Adaptive Distributed Real-time Control : ADRC) โดยในวิธี DRC-RBT ใช้หลักการเก็บกลุ่มข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ในบัฟเฟอร์ก่อนจนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วจึงค่อยทยอยส่งออกไป ซึ่งเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่กำหนด ในขณะที่ DRC-DTT จะอาศัยการหน่วงเวลาเพิ่มให้กับกลุ่มข้อมูลที่มาเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับค่าประวิงเวลาของกลุ่มข้อมูลก่อนหน้า ส่วน ADRC จะอาศัยการหน่วงเวลาเพิ่มสำหรับกลุ่มข้อมูลที่มาเร็วเกินไปเช่นกัน แต่จะคำนวณค่าประวิงเวลาที่ต้องหน่วงเพิ่มจากค่าประวิงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มข้อมูลแทน และสำหรับกลุ่มข้อมูลที่มาช้าเกินไปก็จะถูกตัดทิ้ง ผลการทดสอบที่ได้แสดงให้เห็นว่า วิธี DRC-RBT จะทำงานได้ดีในเครือข่ายที่โนดไม่เคลื่อนที่ และสนใจที่จิตเตอร์เป็นหลัก โดยรูปแบบของทราฟฟิกที่ส่งจะต้องเป็นแบบอัตราบิตคงที่ด้วย ในขณะที่วิธี DRC-DTT จะทำงานได้ดีในเครือข่ายที่มีการรบกวนเนื่องจากกลุ่มข้อมูลมีค่าประวิงเวลาสูงผิดปกติไม่มาก และมีอัตราการสูญเสียกลุ่มข้อมูลไม่มากด้วย ส่วนวิธี ADRC เนื่องจากใช้ค่าประวิงเวลาเฉลี่ยในการตัดสินใจ จึงทำให้สามารถทำงานได้ดีแม้เครือข่ายจะมีการรบกวนเกิดขึ้นก็ตาม โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานจะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ค่าถ่วงน้ำหนักให้เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละสถานการณ์ด้วย

บรรณานุกรม :
พนิดา วีระวุฒิพล . (2548). ระบบทดสอบเครือข่ายแอดฮอกไร้สายสำหรับประเมินการควบคุมแบบเวลาจริงในการส่งข้อมูลสื่อผสม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พนิดา วีระวุฒิพล . 2548. "ระบบทดสอบเครือข่ายแอดฮอกไร้สายสำหรับประเมินการควบคุมแบบเวลาจริงในการส่งข้อมูลสื่อผสม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พนิดา วีระวุฒิพล . "ระบบทดสอบเครือข่ายแอดฮอกไร้สายสำหรับประเมินการควบคุมแบบเวลาจริงในการส่งข้อมูลสื่อผสม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พนิดา วีระวุฒิพล . ระบบทดสอบเครือข่ายแอดฮอกไร้สายสำหรับประเมินการควบคุมแบบเวลาจริงในการส่งข้อมูลสื่อผสม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.