ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบความหลากหลายงานเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับการผลิตเฉพาะลูกค้าเชิงมวล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบความหลากหลายงานเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับการผลิตเฉพาะลูกค้าเชิงมวล
นักวิจัย : เสงี่ยม จันทร์แสงศรี
คำค้น : การออกแบบเครื่องเรือน , อุตสาหกรรมเครื่องเรือน , การจัดการผลิตภัณฑ์ , ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปารเมศ ชุติมา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741735596 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้กล่าวถึงการแข่งขันสินค้าเฟอร์นิเจอร์เหล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันส่งผลให้มีการตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้า และในสภาพที่มีการแข่งขันสูงนั้น ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกได้หลายช่องทางเกิดความต้องการที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายนั้นจะเกิดปัญหาได้จากความซับซ้อนกัน การผลิตชิ้นส่วนหลายประเภทซึ่งการออกแบบชิ้นส่วนที่หลากหลายเหล่านี้มีผลมาจากตัวขับดันภายนอกความต้องการลูกค้าและตัวขับดันภายในที่มีผลมาจากความเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันระหว่างชิ้นส่วนเหล่านั้น การแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ Quality Function Deployment ในการรับเสียงของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์การเกาะเกี่ยวระหว่างความต้องการของลูกค้า ซึ่งแปรเป็นหน้าที่ความต้องการตามคุณลักษณะทางวิศวกรรมและชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นผลของแรงขับดันภายนอกและวิเคราะห์การเกาะเกี่ยวระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ของสินค้า ซึ่งเป็นผลของแรงขับดันภายใน นำชิ้นส่วนที่ได้รับผลมาจากแรงขับดันสูงนำมาออกแบบในลักษณะเชิงโมดูลและลักษณะการใช้ร่วม โดยการกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะโมดูลมาตรฐาน ผลของการวิเคราะห์พบว่าผลเฉลี่ยจากตัวขับดันภายนอก (GVI) เท่ากับ 203 และผลเฉลี่ยจากตัวขับดันภายใน (CI-R) เท่ากับ 39 ทำให้สามารถเลือกชิ้นส่วนที่ต้องนำมาออกแบบในลักษณะโมดูลมาตรฐานได้ทำให้มีค่าดัชนีการใช้งานร่วม เพิ่มขึ้นจากค่า 0.58 ไปเป็นค่า 0.98 และพบว่า เมื่อจำนวนการผลิตต่อล็อตน้อยกว่า 1411 หน่วย การออกแบบในลักษณะโมดูลมาตรฐานจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบต่อขนาดตามลักษณะการผลิตเฉพาะลูกค้าเชิงมวล

บรรณานุกรม :
เสงี่ยม จันทร์แสงศรี . (2548). การออกแบบความหลากหลายงานเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับการผลิตเฉพาะลูกค้าเชิงมวล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสงี่ยม จันทร์แสงศรี . 2548. "การออกแบบความหลากหลายงานเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับการผลิตเฉพาะลูกค้าเชิงมวล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสงี่ยม จันทร์แสงศรี . "การออกแบบความหลากหลายงานเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับการผลิตเฉพาะลูกค้าเชิงมวล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
เสงี่ยม จันทร์แสงศรี . การออกแบบความหลากหลายงานเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับการผลิตเฉพาะลูกค้าเชิงมวล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.