ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ
นักวิจัย : อภิชาต อรุณคุณารักษ์
คำค้น : เครื่องทดสอบวัสดุ , ระบบควบคุมป้อนกลับ , ไฮดรอลิกส์ , การควบคุมอัตโนมัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา ยงเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743343199 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

โครงการวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมสำหรับเครื่องทดสอบวัสดุโดยใช้ไฮดรอลิกให้สามารถทำการหาค่าความเค้นดึง ความเค้นอัด และความล้าของวัสดุได้ ระบบควบคุมนี้จะสามารถปรับแต่งค่าเกนพีไอดีที่ใช้ในการควบคุม เวลาของการสุ่ม ระบบป้องกันอุปกรณ์เสียหายจากแรงหรือระยะที่เกินกำหนด อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงที่กระทำกับชิ้นงานสำหรับการหาความเค้นและระยะยืดหรือหดของชิ้นงานที่ต้องการ แรงดึงหรืออัดที่กระทำต่อชิ้นงานที่มีลักษณะรูปคลื่นของแรงที่อาจจะเป็นคลื่นรูปสี่เหลี่ยมหรือคลื่นรูปซายน์ ความถี่ของอัตรากระทำต่อชิ้นงานสำหรับกรณีหาความล้า หลังจากทำการทดสอบแล้วระบบจะสามารถแสดงผลของการทดสอบของรายละเอียดของชิ้นงานทดสอบ สภาวะของการทดสอบและวัสดุที่ใช้ สถานะต่างๆ ของอุปกรณ์ขณะทดสอบ กราฟแสดงแรงดันที่คอมพิวเตอร์ส่งไปควบคุมอุปกรณ์เทียบกับแรงดันที่วัดกลับมา ณ เวลาใดๆ กราฟแสดงแรงที่กระทำต่อชิ้นงานเทียบกับแรงที่ตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์กราฟแสดงระยะยืดหรือหดของชิ้นงาน เทียบกับระยะยืดหรือหดที่ตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์ กราฟระหว่างความเค้นกับความเครียดของวัสดุ โปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องทดสอบวัสดุนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นจาก Microsoft Visual Basic 6.0 เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาจาาก Microsoft Access 97 ผ่านทาง ODBC (Open Database Connectivity) ในส่วนของเครื่องทดสอบวัสดุที่ใช้สำหรับทดสอบโปรแกรมควบคุมจะให้แรงดึงมากสุด 1,500 นิวตัน แรงอัดมากสุด 4,800 นิวตัน และวัดระยะยืดหรือหดได้มากสุด คือ 20 มิลลิเมตร ในการทดสอบดึงชิ้นงานที่อัตรา 200 นิวตันต่อวินาที จนถึงแรงมากสุด 1,200 นิวตัน โดยเมื่อใช้การควบคุมแบบพีค่าความผิดพลาดจะเป็น 6.24% การควบคุมแบบพีไอค่าความผิดพลาดจะเป็น 4.41% การควบคุมแบบพีดีค่าความผิดพลาดจะเป็น 8.49% และการควบคุมแบบพีไอดีค่าความผิดพลาดจะเท่ากับ 2.59% โดยมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 12.89%, 14.72%, 12.21% และ 13.60 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อภิชาต อรุณคุณารักษ์ . (2542). ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชาต อรุณคุณารักษ์ . 2542. "ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชาต อรุณคุณารักษ์ . "ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อภิชาต อรุณคุณารักษ์ . ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.