ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์
นักวิจัย : ฉัตรชัย เชาวนาธิคม
คำค้น : ตัวเก็บประจุไฟฟ้า , การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745327921 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4301
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการติดตั้งตัวเก็บประจุจำเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายประการ เช่น โหลดของระบบ สายป้อน ตัวเก็บประจุ เป็นต้น โดยทั่วไปข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลเหล่านี้มักมีความคลาดเคลื่อนหรือความไม่แน่นอนรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ตามปกติค่าโหลดในอนาคตอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้มาก ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะนำเสนอหลักการวิเคราะห์การติดตั้งตัวเก็บประจุเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลด สำหรับการวิเคราะห์การติดตั้งตัวเก็บประจุเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดนั้นได้ประยุกต์ใช้หลักการของทฤษฏีฟัซซีเซต ตรรกศาสตร์แบบฟัซซี และการอนุมานแบบฟัซซี โดยวิธีการที่พัฒนาขึ้นได้นำมาทดสอบกับระบบทดสอบขนาด 34 บัส ระบบทดสอบขนาด 70 บัส และระบบทดสอบท่าทราย สุดท้ายเปรียบเทียบผลการทดสอบกับกรณีพิจารณาโหลดแบบปกติเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของโหลดต่อปัญหาการติดตั้งตัวเก็บประจุ

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย เชาวนาธิคม . (2548). การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย เชาวนาธิคม . 2548. "การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย เชาวนาธิคม . "การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ฉัตรชัย เชาวนาธิคม . การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.