ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
นักวิจัย : ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
คำค้น : ทุนวิจัยนวัตกรรมบริหารงานวิจัยของสถาบัน , ระบบบริหารงานวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4890019 , http://research.trf.or.th/node/1461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนภารกิจที่เน้นหนักด้านการสอนสู่การวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กำหนดนโยบายชัดเจน ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แต่ในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ยังให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยการพัฒนาโจทย์วิจัยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยส่วนใหญ่เป็นโครงการเดี่ยวไม่มีชุดโครงการ ขาดการติดตามประเมินผลและสนับสนุน ส่วนการเผยแพร่ผลการวิจัยนั้นมีน้อยมาก ทิศทางการวิจัยดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ทบทวนสถานภาพ ศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3) ทดลองปฏิบัติการนำระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ข้อค้นพบระบบการบริหารจัดการงานวิจัยในด้านการประกันคุณภาพงานวิจัยประกอบด้วย 1) การพัฒนาโจทย์วิจัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ กรอบประเด็นปัญหาจากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสรุปความสำคัญเชื่อมโยง ขอบเขตของปัญหาและได้โจทย์วิจัยที่ชัดเจน 2) การพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยร่วมพัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประชุมหัวหน้าชุด และร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ชุดโครงการ ด้วยการอบรมปฏิบัติการและนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก และนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนวิจัย 3) การติดตามประเมินผลและสนับสนุนการวิจัย โดยการติดตามในคณะและสถานที่ปฏิบัติงานจริง การรายงานความก้าวหน้า และการจัดกิจกรรมอบรมหนุนเสริมทักษะการวิจัยด้านต่าง ๆ 4) การเผยแพร่ผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับกลุ่มสนใจ และการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยประจำปี และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัย การเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แนวทางการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย สู่การประยุกต์ใช้ โดยการทำความเข้าใจสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือเป็นกัลยาณมิตรกับนักวิจัยและภาคีเครือข่าย เป้าหมาย คือ การพัฒนานักวิจัย และยกระดับคุณภาพงานวิจัย รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และตั้งโจทย์วิจัยอย่างต่อเนื่อง Initiative Problems: The University changed its mission from focusing on teaching only to a more innovative research based approach creating new knowledge for community development, generating concise policies, and allocating additional resources to research, while the development of research quality management played a less important role. There was a lack of participation of the communities in the development of research topics. Most of the research projects were carried out by individuals instead of groups resulting in no follow-up or evaluation processes. Additionally, there were research publicity limitations. Research Directions: The participatory action research technique was implemented in three stages. 1) The University’s potential in research management was revised and the needs of the local communities for making research strategies were analyzed and synthesized. 2) A system of research management quality for community development was created. 3) The system was evaluated in a trial before implementation. Results: There were four components for research system management in the quality assurance phase. 1) Participating sectors analyzed problems from the needs of each community’s database to get specific and clear issues of concern and then developed the research topics. 2) A concept paper was developed and a workshop for research leaders was organized to facilitate the development of research proposals and research projects, after which a research proposal was created and presented to internal and external research specialists. Then, a proposal was submitted to obtain research grants. 3) The research project was evaluated and supported through a fieldtrip, a progress report, and a workshop organized for the purpose of encouraging research expertise. 4) So that the results could be utilized, especially by target groups, the results were published. The annual research conference was organized and the results were not only published in research journals, but publicized online. The implication of research strategies. A Research Management System for Local Communities could be created through the cooperative efforts of researchers, administrators, and the involved sectors in the communities. The purpose of this organization would be to develop researchers, upgrade the quality of research, and to be responsible for continually recommending research topics. To be successful, a director of research must be appointed to manage the research system and support the researchers and involved sectors.

บรรณานุกรม :
ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล . (2551). การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล . 2551. "การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล . "การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล . การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.