ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มศักยภาพการประสานงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ผู้ใช้ประโยชน์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มศักยภาพการประสานงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ผู้ใช้ประโยชน์
นักวิจัย : ธีระ ศิริสันธนะ
คำค้น : การนำผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ , ทุนวิจัยนวัตกรรมบริหารงานวิจัยของสถาบัน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4890014 , http://research.trf.or.th/node/1460
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ปัญหาเริ่มแรก 1.1 การจัดการต้นทาง ในการกำหนดประเด็นวิจัยหรือทางเลือกในการวิจัยโดยให้มีผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเข้าร่วมในกระบวนการกำหนดประเด็นวิจัยถึงแม้สถาบันฯ จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (Community Advisory Board หรือ CAB) เพื่อทำหน้าที่ประสานระหว่างชุมชนกับนักวิจัย และโครงการวิจัยก็ตามแต่ยังเป็นแนวทางที่ใช้ไม่ครอบคลุมการวิจัยในทุกด้านงานวิจัยของสถาบันฯ และยังขาดหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการจัดการให้เกิดโจทย์วิจัยในทุกระดับ 1.2 การจัดการกลางทาง เนื่องจากผู้ให้ทุนวิจัย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน) ให้ความสำคัญเฉพาะขั้นตอนการเขียนโครงการขอรับทุนและขั้นตอนการเขียนรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยเท่านั้น ไม่ได้เน้นการติดตามผลระหว่างการดำเนินการวิจัย เช่นการติดตามว่ามีการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมหรือไม่ บรรลุตามตัวชี้วัดของขั้นตอนการวิจัยต่างๆ หรือไม่ ทำให้การบริหารการวิจัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดหนี้เสีย นอกจากนี้ ในการจัดซื้อทรัพยากรวิจัยยังประสบปัญหาใน เรื่องระเบียบการจัดซื้อร่วมกันระหว่างโครงการวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งหากมีการจัดซื้อร่วมกันได้จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากรวิจัยต่างๆ 1.3 การจัดการปลายทาง ถึงแม้สถาบันฯ จะมีการจัดการในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บ้างแล้ว ได้กี่ การเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์, การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ การนำผลงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการนำไปผลิตบัณฑิตหลังปริญญาด้วยหลักสูตรปริญญาโทที่สถาบันฯ รับผิอดชอบอยู่ 1 หลักสูตร ก็ตาม แต่ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังไม่มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เนื่องจากการตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่สถาบันฯ ดำเนินการอยู่ คือประมาณ 1 ผลงาน ต่อ 3 โครงการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมยังขาดผู้รู้ และบัณฑิตที่จบในหลักสูตรปริญญาโทของสถาบันฯ ต้องไปแสวงหาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่อื่น หรือไม่ได้ศึกษาต่อ ทั้งที่สถาบันฯ มีศักยภาพ และความพร้อมในการวิจัยเพื่อสนับสมนุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก 2. ทิศทางการวิจัย ดำเนินการวิจัยพร้อมไปกับการดำเนินการ (operational research) ในการดำเนินมาตรการ 4 อย่างดังต่อไปนี้ (1)ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่างๆในงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในระดับนโยบาย (Policy Advisory Board) และความต้องการของชุมชน (Community Advisory Board) (2)นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการด้านการติดตาม และประเมินผลการดำเนินวิจัยและลดค่าใช้จ่าย (Management by Information Technology) (3)จัดให้มีผู้รู้ด้านกระบวนการจัดการนวัตกรรม (Innovation information and management) ขึ้นในสถาบันฯ (4)นำองค์ความรู้สู่ชุมชนและผู้ใช้ผลงานวิจัย โดยการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก และประเมินมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการ Research Consortium การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน มาตรการ Reversed Overhead การผลิตบัณฑิตระดับหลังปริญญา และการตั้งหน่วย Regulatory Compliance 3. ข้อค้นพบ 3.1 การจัดการต้นทาง ในการจัดตั้งคณะกรรมการ Policy Advisory Board ที่เป็นระดับนโยบายของจังหวัดภูมิภาค และประเทศรวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ยังต้องศึกษาเรื่องการ contribute ของคณะกรรมการเพิ่มเติม สถาบันฯ จึงใช้กลไกลเดิมที่ตั้งขึ้นอยู่แล้วในระดับมช. และสถาบันฯ รวมทั้งกลไกลของแหล่งทุนในการดำหนดโจทย์วิจัย ในส่วนของการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (Community Advisory Board) นอกจาก 2 ด้านงานวิจัยที่มีอยู่แล้วยังได้จัดตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนอีกด้านการวิจัยที่เหลือ คือโภชนาการ น่าจะศึกษาถึงความยั่งยืนของคณะกรรมการก่อน เนื่องจาก CAB สิ่งแวดล้อม และ โภชนาการจะมีความยั่งยืนไม่เหมือนกับ CAB NIH 2 ชุด ก่อนหน้านี้ ที่มีแหล่งทุนเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมต่างๆ 3.2 การจัดการกลางทาง ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามประเมินผลและลดค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยได้มีการศึกษาและคัดเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่ส่วนราชการมีให้ พบว่าการนำโปรแกรม BC-Account ที่มีการปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับการดำเนินงานวิจัยสามารถพัฒนาไปสู่การติดตามโครงการและการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิจัยได้ 3.3 การจัดการปลายทาง การจัดให้มีผู้รู้ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นนักวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทำให้สามารถกำหนดแนวทางนารพัฒนาการจัดการให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ ได้อย่างเป็นรุปธรรม สำหรับการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอก จากการประเมินหลักสูตรเดิมของสถาบันฯ เห็นได้ว่า การจัดการหลักสูตรของบัณฑิตวิทย่าลัยกลับยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการประสานงานมากขึ้น สถาบันฯ จึงได้ทดลองกับหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่เป็นความร่วมมือของ Health Science Consortium และประเมินหลักสูตรให้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจก่อน 3.4 ผลการประเมินมาตรการเดิมที่ดำเนินการไปแล้ว สรุปได้ว่ามาตรการเดิมที่สถาบันฯ ดำเนินการไปแล้วเป็นมาตรการที่ดี และได้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนามาตรการเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกด้วย 4. แนวทางการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ 4.1 นักวิจัยและโครงการวิจัยใช้กลไกของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนในด้านนั้นๆ เพื่อจัดการให้เกิดโจทย์วิจัย และ 4.2 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย ใช้โปรแกรม BC-Account ในการติดตามโครงการวิจัย และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิจัย 4.3 ผู้รู้ด้านกระบวนการนวัตกรรมนำวิธีการที่ได้ผล และดำเนินการให้เกิดนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ 4.4 นำผลการประเมินหลัดสูตรสาขาวิชาร่วมของ Research Consortium มาประกอบการจัดทำหลักสูตรของสถาบันฯ ต่อไป 4.5 ปรับปรุงมาตรการเดิมตามข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บรรณานุกรม :
ธีระ ศิริสันธนะ . (2550). การเพิ่มศักยภาพการประสานงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ผู้ใช้ประโยชน์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ ศิริสันธนะ . 2550. "การเพิ่มศักยภาพการประสานงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ผู้ใช้ประโยชน์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ ศิริสันธนะ . "การเพิ่มศักยภาพการประสานงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ผู้ใช้ประโยชน์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
ธีระ ศิริสันธนะ . การเพิ่มศักยภาพการประสานงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ผู้ใช้ประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.