ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบแผนการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการจัดกลุ่มแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายไร้สายมัลติมีเดีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบแผนการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการจัดกลุ่มแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายไร้สายมัลติมีเดีย
นักวิจัย : เอกชัย เจริญโรจน์มงคล
คำค้น : ระบบสื่อสารไร้สาย , ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745317993 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

โครงข่ายสื่อสารไร้สายในยุคถัดไปถูกกำหนดเป้าหมายให้มีความสามารถด้านบริการแบบมัลติมีเดีย เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวการออกแบบในการใช้งานจึงทำบนเซลล์ระดับไมโครหรือพิโคเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มขนาดความจุให้แก่โครงข่าย แต่ลักษณะการออกแบบโครงข่ายเช่นนี้ส่งผลต่อโครงสร้างของคุณภาพของบริการมีความซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องจากสภาพการเคลื่อนที่ของโฮสต์เคลื่อนที่และอัตราการแฮนด์ออฟที่เพิ่มขึ้นของโฮสต์เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อค่าความน่าจะเป็นของการดร็อปการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟมีค่าสูงขึ้นด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวจึงมีการสำรองแบนด์วิดท์ในเซลล์เพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟ แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นของการบล็อกการเรียกใหม่และทำให้ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของแบนด์วิดท์มีค่าต่ำลง ดังนั้นจุดประสงค์ของการออกแบบส่วนการตอบรับการเรียกคือการหาจุดที่เหมาะสมระหว่างการใช้ประโยชน์ของแบนด์วิดท์และปริมาณแบนวิดท์ที่สำรองซึ่งมีผลต่อการลดค่าความน่าจะเป็นของการดร็อปการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอวิธีการควบคุมการตอบรับรับการเรียกใหม่โดยเพิ่มการการันตีคุณภาพของบริการสำหรับทราฟฟิกประเภทมัลติมีเดีย โดยอาศัยโครงสร้างการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการสร้างกลุ่มทางเวลาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้คำนวณหาปริมาณแบนด์วิดท์สำรองของโฮสต์เคลื่อนที่จากข่าวสาร โดยอาศัยข้อมูลประวัติของโฮสต์เคลื่อนที่แต่ละโฮสต์เคลื่อนที่ทำให้ระบบสามารถชะลอการตัดสินใจระยะเวลาการเข้าใช้โดยประมาณของแบนด์วิดท์สำรองในเซลล์เพื่อนบ้าน จากแนวคิดดังกล่าวผลกระทบจากการไม่ได้รับแบนด์วิดท์ที่สำรองไว้ในสถานีฐานในเซลล์เพื่อนบ้านของโฮสต์เคลื่อนที่ซึ่งจะส่งผลค่าความน่าจะเป็นของการดร็อปการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟมีค่าลดลง จากนั้นได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบแผนที่เสนอกับแบบแผนการสำรองแบนวิดท์ชนิดปรับตัวได้ โดยแสดงผลการทดสอบในรูปแบบการจำลองผลว่า แบบแผนการสำรองแบนวิดท์ชนิดปรับตัวในวิทยานิพนธ์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในสภาวะแวดล้อมที่ใช้ในการพิจารณาที่กำหนด

บรรณานุกรม :
เอกชัย เจริญโรจน์มงคล . (2548). แบบแผนการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการจัดกลุ่มแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายไร้สายมัลติมีเดีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกชัย เจริญโรจน์มงคล . 2548. "แบบแผนการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการจัดกลุ่มแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายไร้สายมัลติมีเดีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกชัย เจริญโรจน์มงคล . "แบบแผนการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการจัดกลุ่มแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายไร้สายมัลติมีเดีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
เอกชัย เจริญโรจน์มงคล . แบบแผนการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการจัดกลุ่มแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายไร้สายมัลติมีเดีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.