ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการคิดราคาในโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการคิดราคาในโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายราย
นักวิจัย : ฉัตรขวัญ วรรณศิริ
คำค้น : โทรคมนาคม -- ต้นทุน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เชาวน์ดิศ อัศวกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741738889 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์นี้พิจารณาการวิเคราะห์ปัญหาการจัดเส้นทางที่ดีที่สุดบนโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีผู้ให้บริการหลายรายโดยที่แต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรโครงข่ายของตนเอง และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายอื่นผ่านทางจุดเชื่อมต่อ วัตถุประสงค์ของงานวิทยานิพนธ์นี้คือ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ในการจัดเส้นทางซึ่งอนุญาตให้โครงข่ายที่พิจารณาเป็นหลักได้ผลตอบแทนสูงสุดตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กำหนด บนโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายราย งานวิทยานิพนธ์นี้ยังได้นำเสนอกลยุทธ์ในการจัดเส้นทาง 4 แบบร่วมกับการพิจารณาฟังก์ชันต้นทุนซึ่งคิดทั้งต้นทุนที่เกิดภายในโครงข่ายและต้นทุนในการส่งทราฟฟิกไปยังโครงข่ายอื่นด้วย กลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย 1. การจัดเส้นทางโดยไม่คิดค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 2. การจัดเส้นทางโดยพิจารณาจากต้นทุน 3. การจัดเส้นทางโดยพิจารณาจากการใช้ทรัพยากรโครงข่าย และ 4. การประยุกต์จัดเส้นทางแบบพลวัตด้วยวิธีใหม่ในตอนท้ายของงานวิทยานิพนธ์ได้แสดงตัวอย่างการจำลองโครงข่ายเพื่อพิจารณาลักษณะของกลยุทธ์การจัดเส้นทางทั้ง 4 แบบโดยใช้การจำลองแบบเหตุการณ์เต็มหน่วย วิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีชี้วัดผลการจำลองโครงข่ายทั้งในมุมมองของวิศวกรรมศาสตร์ และ ในมุมมองของด้านธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น ความน่าจะเป็นในการปฏิเสธการขอเข้าใช้บริการ ค่าอรรถประโยชน์ของโครงข่าย ค่าเฉลี่ยของต้นทุน ค่าเฉลี่ยของรายได้ และ กำไรที่ได้รับ) พบว่า การจัดเส้นทางแบบพลวัตใช้ได้ดี ในขณะที่ปริมาณโหลดอยู่ในช่วงปกติตัวอย่างเช่นค่าความน่าจะเป็นในการปฏิเสธการขอเข้าใช้อยู่ในช่วงไม่เกิน 0.2-0.4 แต่ในทางตรงกันข้ามหากว่าปริมาณโหลดสูงกว่าปกติมากหรือความน่าจะเป็นใน การปฏิเสธการขอเข้าใช้บริการมากกว่า 0.4 ขึ้นไป การจัดเส้นทางโดยไม่คิดค่าเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายจะให้ผลประโยชน์สูงสุดซึ่งหมายความว่าในกรณีนี้ผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ต้องการผลกำไรสูงสุดจะกีดกันไม่ให้ผู้บริการรายอื่นมาเชื่อมต่อโครงขายหรือระงับสัญญาณการเชื่อมต่อ ซึ่งหากปล่อยให้กลไกตลาดดำเนินไปในลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจึงควรที่จะมีหน่วยงานมากำกับดูแลเพื่อให้กิจการโทรคมนาคมมีความชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ฉัตรขวัญ วรรณศิริ . (2548). การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการคิดราคาในโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรขวัญ วรรณศิริ . 2548. "การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการคิดราคาในโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรขวัญ วรรณศิริ . "การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการคิดราคาในโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ฉัตรขวัญ วรรณศิริ . การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการคิดราคาในโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.