ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลาที่มีรอยแตกตามแนวหน้าตัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลาที่มีรอยแตกตามแนวหน้าตัด
นักวิจัย : รัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล
คำค้น : การสั่นสะเทือน , เครื่องจักรกล -- การสั่นสะเทือน , เพลา -- การสั่นสะเทือน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ก่อเกียรติ บุญชูกุศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743348433 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนและหารูปแบบของสัญญาณการสั่นสะเทือน ที่สามารถบ่งชี้ถึงการเกิดรอยแตกตามแนวหน้าตัดในเพลา ในการทดลองจะสร้างรอยแตกขึ้นในเพลาโดยให้เพลาแต่ละเส้น มีระดับความลึกของรอยแตกและตำแหน่งของรอยแตกแตกต่างกัน จากนั้นตรวจวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนของเพลา ที่มีรอยแตกแต่ละเส้นและเปรียบเทียบกับสัญญาณการสั่นสะเทือน ของเพลาที่ไม่มีรอยแตก การทดลองเป็นสภาวะที่ไม่มีภาระจึงมีเพียงแรง เนื่องจากน้ำหนักของตัวเพลาในแนวดิ่งเท่านั้น ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดรอยแตกตามแนวหน้าตัดขึ้นในเพลาแล้ว จะทำให้สัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 1 x rpm และ 2 x rpm ในแนวดิ่งมีขนาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 1 x rpm และ 2 x rpm ในแนวนอนจะมีขนาดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับความลึก ของรอยแตกที่เพิ่มขึ้น และยังพบว่าเมื่อรอยแตกมีระดับความลึกเพิ่มขึ้น จะสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของขนาดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 2 x rpm ได้ชัดเจนกว่าสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 1 x rpm

บรรณานุกรม :
รัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล . (2542). การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลาที่มีรอยแตกตามแนวหน้าตัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล . 2542. "การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลาที่มีรอยแตกตามแนวหน้าตัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล . "การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลาที่มีรอยแตกตามแนวหน้าตัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
รัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล . การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลาที่มีรอยแตกตามแนวหน้าตัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.