ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดล
นักวิจัย : ประภาส ศรีชัยวัฒน์
คำค้น : ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , ซอฟต์แวร์ -- การทดสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743335048 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอมาตรวัดของการทดสอบสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดล (ทีเอ็มเอ็ม) ในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับ 2 ถึง 5 จุดประสงค์ของมาตรวัด คือ ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและควบคุมกระบวนการทดสอบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการทดสอบ มาตรวัดที่นำเสนอได้มาจากวิธีเป้าหมาย/คำถาม/มาตรวัด หรือจีคิวเอ็ม โดยเป้าหมายจะมาจากเป้าหมายในแต่ละระดับของทีเอ็มเอ็ม งานวิจัยได้ตั้งคำถามเพื่อให้ได้มาตรวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งมาตรวัดที่ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ มาตรวัดขั้นต่ำที่จำเป็นต้องมีและมาตรวัดที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ งานวิจัยได้เสนอเพียงมาตรวัดที่องค์กรควรจะเก็บ แต่ไม่ได้กำหนดถึงวิธีการที่จะเก็บข้อมูลและความเหมาะสมของค่าของมาตรวัด งานวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลมาตรวัดในแต่ละระดับตามที่ได้กำหนดขึ้นมา และนำข้อมูลที่เก็บไว้มาออกรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามกระบวนการทดสอบ การออกแบบเครื่องมือประกอบด้วยการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบอินพุตและการออกแบบเอาต์พุต จากนั้นทำการพัฒนาเครื่องมือตามที่ได้ออกแบบและทดสอบเครื่องมือโดยการป้อนข้อมูลเข้าไปในหน้าจอและออกรายงานต่างๆ ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง

บรรณานุกรม :
ประภาส ศรีชัยวัฒน์ . (2542). การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภาส ศรีชัยวัฒน์ . 2542. "การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภาส ศรีชัยวัฒน์ . "การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ประภาส ศรีชัยวัฒน์ . การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.