ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
นักวิจัย : มนตรี ระษารักษ์
คำค้น : ฉนวนความร้อน , น้ำมันหม้อแปลง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมสัน เพ็ชรรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743334904 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4183
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้รายงานผลกระทบของการกระจายสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำมันหม้อแปลงที่มีต่อความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงทั้งแรงดันกระแสสลับและอิมพัลส์ฟ้าผ่ารูปคลื่นมาตรฐาน การทดลองใช้อิเล็กโตรดแบบทรงกลม-ระนาบ แปรค่าความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้า (Emax/Eavg) ในช่วง 1.1-5.0 คำนวณค่าเฉลี่ยแรงดันเบรกดาวน์สัมประสิทธิ์ความเบี่ยงเบนของค่าแรงเบรกดาวน์ ลักษณะการกระจายทางสถิติของแรงดันเบรกดาวน์ และความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดเบรกดาวน์ ผลการวิเคราะห์ได้ข้อสรุปดังนี้ 1. การกระจายแบบปกติสามารถแทนฟังก์ชันการกระจายข้อมูลแรงดันเบรกดาวน์ได้ดี และสัมประสิทธิ์ความเบี่ยงเบนของข้อมูลแรงดันเบรกดาวน์โดยทั่วไปมีค่าตัวกว่า 0.11 2. แรงดันเบรกดาวน์กระแสสลับมีค่าสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วง 30-80 ํC ในสนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย แรงดันเบรกดาวน์มีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยขณะที่ในสนามไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอสูง แรงดันเบรกดาวน์มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากตามอุณหภูมิ 3. แรงดันเบรกดาวน์อิมพัลส์มีลักษณะแปรตามอุณหภูมิและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้า ในสนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย แรงดันเบรกดาวน์มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% ตามการเพิ่มของอุณหภูมิน้ำมัน ขณะที่ในสนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอสูง ค่าแรงดันเบรกดาวน์อิมพัลส์ไม่มีการเพิ่มตามอุณหภูมิ

บรรณานุกรม :
มนตรี ระษารักษ์ . (2542). ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี ระษารักษ์ . 2542. "ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี ระษารักษ์ . "ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
มนตรี ระษารักษ์ . ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.