ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP)
นักวิจัย : สมชาย ธนสินชยกุล
คำค้น : Development , Learning , Local , Process , Science , กระบวนการ , การพัฒนา , ท้องถิ่น , วิทยาศาสตร์ , เรียนรู้
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4830007 , http://research.trf.or.th/node/1437
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ มีจุดมุ่งหมายให้ครูได้เรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อสร้างนำความรู้ไปสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนอย่างบูรณาการในสาขาต่างๆ ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ผสมผสานวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสอดคล้องกับความเป็นอยู่ในท้องถิ่น ในการดำเนินงานนั้น โครงการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในเวทีที่จัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุน จำนวน 60 โครงการ จากการดำเนินงาน และติดตามโครงการ พบว่ามีโครงการที่ดำเนินงานได้แล้วเสร็จ สามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ 51 โครงการ จัดทำชุดการเรียนรู้ และสื่อการสอนได้ 37 โครงการ มีเอกสารงานวิจัย 28 เรื่อง สามารถนำไปเผยแพร่ในรูปวารสารตีพิมพ์ และโปสเตอร์ ในเวทีวิชาการได้ รวม 17 เรื่อง ซึ่งผลงานของแต่ละโครงการ ซึ่งสามารถจัดระดับคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน แยกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพบว่ากลุ่มที่มีแผนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่เป็นลำดับขั้นตอน ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีคะแนนอยู่ในระดับดี ส่วนกลุ่มที่เน้นใช้แผนกิจกรรม ซึ่งไม่ร้อยเรียงลำดับขั้นตอน มีผลงานอยู่ในระดับปานกลาง พบว่านักวิจัยนั้น มีจุดแข็งคือ มีความทุ่มเท สามารถสืบค้นรวบรวมภูมิปัญญาได้ดี แต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่มีภาระงานประจำมาก จึงทำงานวิจัยด้วยความยากลำบาก ตลอดจนยังขาดการสืบค้นเอกสาร หรือความรู้ในบริบทที่เกี่ยวข้อง และขาดทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในส่วนผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มีจุดแข็งคือ สามารถเปิดโอกาสให้แก่ครูได้เรียนรู้ท้องถิ่นด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐานบนข้อเท็จจริง มีการทำงานตามแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์ประสานงาน แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่ที่ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่อนข้างสั้น เนื่องด้วยติดข้อจำกัดในเวลา แนวทางในการปรับปรุง คือ การเพิ่มกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม และพัฒนาทักษะการคิด เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะ Local Science Project (LSP) was on empowering research that operated under supporting of the Thai Research Fund (TRF). This research’s objectives is to conduct teachers to use scientific knowledge principles and scientific methods for learning local wisdoms by self-acting and applying results to create and develop local science lessons using for Integrated Instruction in their school. The LSP has promoted 60 projects that proposed by teachers from local regions of Thailand. In operation, teachers’ learning processes were developed by sequential activities i.e., workshops for planning training, research techniques, sharing experiences and knowledge and self-acting in fields by own plans within one year. The operational result shows that 51 projects (85% of all projects) can be operated to final report. There were 37 projects (62%) created local science lessons and educational medias based on local wisdom. And results of 17 projects (28%) can be propagated by prints and posters in annual conference of LSP. The quality of their results and products were classified to 2 groups. First group, were operated with learning plan that consists of good sequences and clear, they were good. Second group, were operated with activity plan that consists of non sequence and emphasize products more than processes, they were moderately. The strange of researchers were willing to work, good ability for collecting knowledge from local wisdom. However, they got any troubles i.e. timeless, hardly routine work, needing for more basics techniques, knowledge and creativity. All of teachers received chance to use scientific knowledge for extensively learning in local wisdom, each steps of procedure for learning process development is clear and LSP local centers in each area had good cooperation. However, activity for sharing is short. In progress, LSP should plan to add more activities for creativity and sharing experience together.

บรรณานุกรม :
สมชาย ธนสินชยกุล . (2552). โครงการชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย ธนสินชยกุล . 2552. "โครงการชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย ธนสินชยกุล . "โครงการชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สมชาย ธนสินชยกุล . โครงการชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.