ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
คำค้น : free trade agreement(s) , impact of trade liberalization , public consultation , Public Participation , social safety net , trade act , trade adjustment assistance , กฎหมายการค้า , กระบวนการปรึกษาสาธารณะ , กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน , การรองรับการปรับตัว , ความตกลงการค้าเสรี , ตาข่ายทางสังคม , ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4810001 , http://research.trf.or.th/node/1430
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รัฐบาลไทยมีนโยบายในการเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA) กับประเทศต่างๆ โดยได้ทำ FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วกับจีน อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาหรือรอการลงนามกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่า FTA ระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ จะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวมที่มากขึ้น แต่ที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมและประชาชนจำนวนมากได้แสดงท่าทีคัดค้านการทำ FTA ด้วยสาเหตุต่างๆ อันได้แก่ ความเข้าใจผิดเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลและคำอธิบายที่ถูกต้องในหลายเรื่อง ความไม่เชื่อว่าความตกลงการค้าเสรีจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศ ความแตกต่างของอุดมการณ์ทางความคิดหรือโลกทัศน์ ความเชื่อในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่แตกต่าง ความวิตกกังวลต่อความไม่พร้อมในการเจรจาและความวิตกกังวลว่าจะได้รับผลกระทบในแง่ลบจากข้อตกลงในบางด้าน ฯลฯ ปัญหาดังกล่าวได้ถูกขยายให้ลุกลามมากขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งจากการที่กระบวนการทำความตกลงที่ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การขาดการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ และการขาดการวางกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวของผู้ได้รับผลกระทบ และการชดเชยผู้ได้รับความเสียหายอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการชุดโครงการวิจัยนี้ขึ้น โดยได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 กิจกรรม อันได้แก่ การศึกษาประสบการณ์ของการเปิดเสรีทางการค้าในต่างประเทศ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าแก่ประชาชน การนำเสนอกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี และการนำเสนอกลไกรองรับการปรับตัวหรือตาข่ายคุ้มครองทางสังคม Thailand has concluded several free trade agreements (FTAs) with a number of its trading partners, including China, India, Australia and New Zealand. It is also in the process of negotiating or concluding FTAs with Japan and the US. As suggested by economic models, such FTAs are likely to contribute to economic growth and job creation, at least in the aggregate level. However, there has been strong resistance by NGOs and the general public against these FTAs. The resistance can be attributed to a number of reasons, ranging from pure misunderstandings resulted from insufficient information dissemination or explanation by the government, the belief that the net benefit of FTAs is negative, the differences in ideologies or worldviews, the preferences for different national development strategies, just to name a few. The opposition against FTAs has occasionally escalated to political and social conflicts. The conflicts are then aggravated by the lack of broad public participation in the negotiation process, the insufficiency of information disseminated and the lack of effective mechanisms to reduce the negative impacts of those adversely affected. In search of solutions to the stated problems, this project was conducted through 4 main activities; namely, understanding the impacts of FTAs as experienced by other countries, disseminating information on FTAs to the public, setting up check and balance mechanism in the negotiation process, and providing trade adjustment mechanism and social safety net for those who are adversely affected by trade liberalization.

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . 2550. "การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . "การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.