ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่
นักวิจัย : กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์
คำค้น : กระบี่ , การพัฒนาการท่องเที่ยว , ธนาคารข้อมูลการท่องเที่ยว , พังงา , ภูเก็ต , ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG47O0007 , http://research.trf.or.th/node/1425
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาของสถานประกอบการเดย์สปา และรีสอร์ทสปา ตลอดจนศึกษาถึงลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสปาของทั้ง 3 จังหวัด วิจัยฉบับนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบการด้านเดย์สปา และรีสอร์ทสปา โดยใช้สปาเช็คลิส เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งศักยภาพของสถานประกอบการเดย์สปา และรีสอร์ทสปาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ และเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในเดย์สปา และรีสอร์ทสปาโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและแบบปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสปาของทั้ง 3 จังหวัด สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงพรรณนา (Qualitative method) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative method) และการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ซึ่งประกอบด้วยค่า Mean และ Percentage ด้วยโปรแกรม SPSS ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ธนาคารข้อมูลของนักท่องเที่ยวเชิงสปาที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ และข้อมูลพื้นฐานที่มีคุณภาพสำหรับนักวิจัยในการทำวิจัยขยายผลทางด้านสปา จากผลการศึกษาทำให้ทราบว่าศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสปาของทั้ง 3 จังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับลูกค้า และความปลอดภัยในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในจังหวัดพังงา และกระบี่ นอกจากนี้ลักษณะของนักท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสปามีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้ง 3 จังหวัด กล่าวคือ นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีระดับกำลังซื้ออยู่ในเกณฑ์ที่สูง โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็น เจ้าของกิจการ ลูกจ้าง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากแถบยุโรป เอเซียตะวันออก และประเทศไทย สำหรับความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสปาของนักท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เนื่องมาจากแรงจูงใจหลักในการเลือกเดินทางมายัง จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ คือ ความสวยงามทางธรรมชาติ และบรรยากาศที่ดีของแหล่งท่องเที่ยว Spa Tourism Potential in Phuket, Phang Nga and Krabi aims to study the spa tourists’ characteristics and tourists’ needs toward spa tourism as well as the potential of day spa and resort spa in Phuket, Phang Nga and Krabi. The methodology for this research includes both the qualitative and quantitative method. Qualitative method involved an interview and spa check lists from day spas and resort spas. The purpose is to investigate the potential of day spa and resort spa in Phuket, Phang Nga and Krabi. Quantitative method involved questionnaire. The idea is to explore the spa tourists’ characteristics, main purpose and motive of traveling, perception, experience, and attitude towards spa tourism. Data were analysed using mainly descriptive statistics but shown in mean and percentage form. The expected outcomes are databank of spa tourists in Phuket, Phang Nga and Krabi, and an efficiency database for expanding in spa research. There is a good potential for Spa Tourism in Phuket, Phang Nga and Krabi. However, Phang Nga and Krabi should improve their spa in term of security both for customer and operation department. On the other hand, the spa tourists’s characteristics are females who have age between 25 – 34 years old and hold Bachelor’s Degrees. Moreover, they are business owners, professionals and employees who earn a high salary and come from Europe, East Asia and Thailand. The tourists’ needs toward spa tourism for these three provinces are quite low due to the main motivation for traveling is location.

บรรณานุกรม :
กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์ . (2548). ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์ . 2548. "ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์ . "ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์ . ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.