ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมทางผ่านสำหรับระบบห้องสมุดซีดีรอมเชิงเลขในเครือข่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมทางผ่านสำหรับระบบห้องสมุดซีดีรอมเชิงเลขในเครือข่าย
นักวิจัย : ศานิต วิรยศิริ
คำค้น : ซีดี-รอม , ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ , เวิลด์ไวด์เว็บ , ซีจีไอ (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743344098 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมทางผ่านสำหรับระบบห้องสมุดซีดีรอมเชิงเลขเพื่อให้บริการซีดีรอมในระบบเครือข่ายโดยเป็นการทำงานภายใต้บริการเวิลด์ไวด์เว็บของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการพัฒนาโปรแกรมจะอาศัยกลวิธีซีจีไอและรีโมทแอคเซส โดยซีดีรอมที่ให้บริการจะแบ่งออกเป็น ซีดีรอมข้อมูลและซีดีรอมประเภทมีโปรแกรมสืบค้นฐานข้อมูลในตัว โปรแกรมที่พัฒนาสามารถให้บริการสืบค้น บริการชั้นหนังสือส่วนตัว จัดอันดับหรือให้ข้อมูลสถิติการใช้งาน และจัดการฐานข้อมูลซีดีรอม จากการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมพบว่ามีค่าเฉลี่ยจำนวนคำร้องที่ประมวลผลได้ต่อวินาทีคิดเป็นร้อยละ 30.02 ของการร้องขอผ่านโปรแกรมซีจีไอซึ่งเข้าถึงแฟ้มข้อมูลโดยตรง และคิดเป็นร้อยละ 18.08 ของการร้องขอแฟ้มข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

บรรณานุกรม :
ศานิต วิรยศิริ . (2542). โปรแกรมทางผ่านสำหรับระบบห้องสมุดซีดีรอมเชิงเลขในเครือข่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศานิต วิรยศิริ . 2542. "โปรแกรมทางผ่านสำหรับระบบห้องสมุดซีดีรอมเชิงเลขในเครือข่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศานิต วิรยศิริ . "โปรแกรมทางผ่านสำหรับระบบห้องสมุดซีดีรอมเชิงเลขในเครือข่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ศานิต วิรยศิริ . โปรแกรมทางผ่านสำหรับระบบห้องสมุดซีดีรอมเชิงเลขในเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.