ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบค้นคืนข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ภาษาธรรมชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบค้นคืนข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
นักวิจัย : พงษ์ปัญญา จงจักรพันธ์
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ , การค้นข้อสนเทศ , การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเสริม กิจศิริกุล , ภัทรสินี ภัทรโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743336753 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4139
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

พัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ซึ่งพัฒนาให้ผู้ใช้ระบบสามารถใช้ภาษาธรรมชาติ เป็นภาษาสอบถามในการติดต่อกับระบบหลายฐานข้อมูลบนระบบเดี่ยว ผ่านทางส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ โดยระบบจะวิเคราะห์และแปลงคำร้องขอที่ผู้ใช้กำหนด ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ non-deterministic top-down โดยใช้รูปแบบไวยากรณ์เป็นตัวช่วยในการหาความหมาย ร่วมกับพจนานุกรมฐานความรู้ที่ประกอบด้วยคำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ชนิดของไวยากรณ์ การอ้างถึงองค์ประกอบในฐานข้อมูล และความสัมพันธ์ที่ได้จากโมเดลข้อมูลของระบบฐานข้อมูล เมื่อระบบแปลงคำร้องขอจากภาษาธรรมชาติ เป็นภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างที่ต้องการเรียบร้อย ระบบจะตรวจสอบความสมบูรณ์ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาสอบถามที่แปลงได้ รวมทั้งความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ภายใต้ความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่ระบุว่ามีปรากฏอยู่จริงในฐานข้อมูล โดยใช้เมตริกซ์ความสัมพันธ์องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของภาษาธรรมชาติที่รองรับมีอิสระในคำร้องขอ ของผู้ใช้สามารถอ้างอิงถึงฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลนั้นได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูลในคำร้องขอหนึ่งๆ โดยระบบใช้วิธีแยกคำร้องขอไปยังแต่ละฐานข้อมูล แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้จากฐานข้อมูลที่แตกต่างกันมาผสาน เป็นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ระบบต้องการ ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบของระบบค้นคืนสารสนเทศ โดยใช้ภาษาธรรมชาติบนระบบฐานข้อมูล mSQL ซึ่งมีจุดเด่นในด้านการใช้เนื้อที่น้อย และมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลสูง

บรรณานุกรม :
พงษ์ปัญญา จงจักรพันธ์ . (2542). ระบบค้นคืนข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ภาษาธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ปัญญา จงจักรพันธ์ . 2542. "ระบบค้นคืนข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ภาษาธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ปัญญา จงจักรพันธ์ . "ระบบค้นคืนข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ภาษาธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พงษ์ปัญญา จงจักรพันธ์ . ระบบค้นคืนข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ภาษาธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.