ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ
นักวิจัย : นพพร จรุงเกียรติ, 2521-
คำค้น : น้ำเสีย--การบำบัด--การกรอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต รัตนธรรมสกุล , อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บันฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741764405 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดของถุงเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic-Aerobic Fixed-film Reactor) กับระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองแบบเติมอากาศสัมผัส (Septic-Submerged Anaerobic-Aerobic Fixed-film Reactor) และศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดของระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรอบแบบเติมอากาศสัมผัส (Septic-Submerged Anaerobic-Aerobic Fixed-film Reactor) สำหรับตลาดสดติดริมน้ำที่ใช้ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียต่างกันคือแบบ 36 ชั่วโมงกับแบบ 48 ชั่วโมงโดยเป็นระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดตั้งยู่กับที่ มีค่าอัตราการไหลเข้าของน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์เท่ากับ 1.0 กิโลกรัมบีโอดีต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน พบว่าระบบถังเกรอะ-กรองเติมอากาศสัมผัสมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียไม่แตกต่างกันกับระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองแบบเติมอากาศสัมผัสโดยระบบถังเกรอะ-กรองเติมอากาศมีประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งละลายได้ทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ของแข็งตะกอนหนัก บีโอดีซัลไฟด์ ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ฟอสฟอรัสทั้งหมด น้ำมันและไขมัน และฟีคัลโคลิฟอร์มร้อยละ 20.80 93.81 99.48 94.59 100.00 84.78 11.53 92.52 และ 99.96 ตามลำดับและระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองแบบเติมอากาศสัมผัสที่ใช้ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสีย 36 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งละลายได้ทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ของแข็งตะกอนหนัก บีโอดี ซัลไฟด์ ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น ฟอสฟอรัสทั้งหมด น้ำมันและไขมัน และฟีคัลโคลิฟอร์มร้อยละ 51.33 94.60 99.79 96.24 100.00 90.52 27.26 98.71 และ 99.95 ตามลำดับ ระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองแบบเติมอากาศสัมผัสที่ใช้ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสีย 36 ชั่วโมงกับแบบ 48 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพการบำบัดไม่แตกต่างกันโดยลำดับ ระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองแบบเติมอากาศสัมผัสที่ใช้ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสีย 48 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งละลายได้ทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ของแข็งตะกอนหนัก บีโอดี ซัลไฟด์ ไนโตรเจนในรู ทีเคเอ็น ฟอสฟอรัสทั้งหมด น้ำมันและไขมัน และ ฟีคัลโคลิฟอร์มเป็นร้อยละ 29.74 93.79 99.68 96.06 100.00 90.07 45.27 87.31 และ 99.95 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
นพพร จรุงเกียรติ, 2521- . (2547). การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร จรุงเกียรติ, 2521- . 2547. "การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร จรุงเกียรติ, 2521- . "การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นพพร จรุงเกียรติ, 2521- . การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.