ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
นักวิจัย : สุเมธ ไชยประพัทธ์
คำค้น : Benchmarking , Rubber Plantation Aid Fund Co-operation plants , smoked rubber , ยางแผ่นรมควัน , สหกรณ์โรงอบ/รมยาง , เบนช์มาร์กกิ้ง , แนวปฏิบัติที่ดี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4750026 , http://research.trf.or.th/node/1417
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในป? พ.ศ. 2536 รัฐบาลได?จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให?สํานักงานกองทุนสงเคราะห?การทําสวนยาง (สกย.) ดําเนินการจัดสร?างโรงอบ/รมยางขนาดกําลังการผลิต 2 ตันต?อวัน ใช?ในการผลิตยางแผ่นแห?งหรือยางแผ?นรมควันเพื่อให?เจ?าของสวนยางรวมกลุ?มเป?นสหกรณ?ช?วยให?กลุ?มเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและต?อรองกับพ?อค?าผู?รับซื้อยางแผ?นรมควันสําเร็จรูปได? แต?จากผลการดําเนินงานที่ผ?านมาพบว?ามีบางแห?งประสบกับภาวะขาดทุนทำให?ต?องหยุดดําเนินการ สาเหตุสําคัญมาจากการบริหารจัดการภายในสหกรณ? การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห?และควบคุมต?นทุนการผลิตที่ไม?มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงศึกษาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช?ทรัพยากรในสหกรณ?โรงอบ/รมยาง เพื่อเพิ่มผลิตภาพ/ผล กําไร และลดผลกระทบสิ่งแวดล?อมของสหกรณ?โรงอบ/รมยางแผ?นด?วยการประยุกต?ใช?เทคนิคเบนช?มาร?กกิ้ง ในระยะแรกผู?วิจัยได?ทําการกําหนดตัวชี้วัดการใช?ทรัพยากรจากข?อมูลย?อนหลังของสหกรณ?ทั้งหมดในจังหวัดสงขลา 76 แห?ง และทําการเก็บข?อมูลภาคสนามในแต?ละตัวชี้วัด ขณะเดียวกันก็ทําการค?นหารวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในกลุ?มสหกรณ?โรงอบ/รมในพื้นที่นําร?องทั้ง 23 สหกรณ? เพื่อวิเคราะห?ถึงวิธีการและป?จจัยที่ทําให?ประสบผลในการปฏิบัติ ในระยะที่สองได?ทําการทดสอบต?นแบบวิธีปฏิบัติการจัดการทรัพยากรที่ได? โดยนําไปประยุกต?ใช?กับสหกรณ?ที่พร?อมให?ความร?วมมือในการปรับปรุงสหกรณ?ที่เข?าร?วมโครงการจะร?วมกําหนดแผนการปรับปรุง และ ผู?วิจัยจะทําการเก็บข?อมูลก?อนและหลังทําการปรับปรุงเพื่อวิเคราะห?ผล เปรียบเทียบผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช?ทรัพยากรจากสหกรณ?ในกลุ?มที่เป?นต?นแบบได?ผลดังนี้ ค?าเฉลี่ยประสิทธิภาพการรับซื้อน้ำยาง 0.97 กก./กก.ยาง(ที่ผลิตได?) ค?าเฉลี่ยประสิทธิภาพการใช?น้ำ 8.4 ลิตร/กก.ยาง ค?าเฉลี่ยประสิทธิภาพการใช?น้ำกรด 4.74 กรัม/กก.ยาง ค?าเฉลี่ยประสิทธิภาพการใช?ไฟฟ?า 3.62 สตางค?/กก.ยาง ค?าเฉลี่ยประสิทธิภาพการใช?น้ำมันเชื้อเพลิง 0.82 สตางค?/กก.ยาง ค?าเฉลี่ยประสิทธิภาพการใช?ไม?ฟ?นสําหรับสหกรณ?รุ?นป? 2537 และรุ?นป? 2538 เท?ากับ 1.30 และ 0.71 กก.ไม?ฟ?น/กก.ยาง ตามลําดับ ในส?วนของประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งจะพิจารณาร?อยละของผลผลิตดี พบว?ากลุ?มสหกรณ?ต?นแบบมีค?าเฉลี่ยประสิทธิภาพการผลิตยางแผ?นรมควันร?อยละ 99.37 โดยมีของเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยดังนี้คือ ยางฟองร?อยละ 0.16 ยางคัตติ้งร?อยละ 0.30 และเศษยางร?อยละ 0.28 สําหรับต?นทุนการผลิตที่ไม?รวมค?าซื้อน้ำยางมีค?าเฉลี่ยเท?ากับ 4.19 บาท/กก.ยาง ค?าจ?าง แรงงานเฉลี่ย 1.86 บาท/กก.ยาง และเงินเดือนเฉลี่ย 0.21 บาท/กก.ยาง หลังจากนั้นผู?วิจัยได?นําแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต?ใช?กับสหกรณ?ที่อยู?นอกกลุ?มต?นแบบโดยพบว?าตัวชี้วัดที่มีผลกระทบที่ชัดเจนต?อสิ่งแวดล?อมและต?นทุนการผลิตคือน้ำและไม?ฟ?น การประยุกต?ใช?แนวปฏิบัติต?นแบบเกิดผลทําให?การใช?น้ำ(ในสหกรณ? 2 แห?ง) ลดลงจาก 10.52 ลิตร/ กก.ยาง และ 14.43 ลิตร/กก.ยาง เหลือเพียง 7.69 ลิตร/กก.ยาง และ 11.04 ลิตร/กก.ยาง โดยเฉลี่ยคิดเป?นการลดลงร?อยละ 26.90 และร?อยละ 23.49 ตามลําดับ นอกจากนั้นการปรับปรุงเตาเผาและสภาพห?องรมใน 4 สหกรณ? ซึ่งเดิมมีค?าการใช?ไม?ฟ?น 1.01, 1.23, 1.06 และ 0.76 กก.ไม?ฟ?น/กก.ยาง เกิดการ เปลี่ยนแปลงโดยมีตัวชี้วัดการใช?ไม?ฟ?นลดลงเหลือ 0.83, 0.97, 0.83 และ 0.57 กก.ไม?ฟ?น/กก.ยาง คิด เป?นการลดลงร?อยละ 18.32, 20.88, 21.81 และ 24.24 ตามลําดับ ซึ่งสามารถทําให?ลดค?าใช?จ?ายใน การซื้อไม?ฟ?นได?ถึงประมาณ 146,434 บาท/ป? และถ?าสหกรณ?สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆไปประยุกต?ใช?เพิ่มเติมก็จะสามารถลดค?าใช?จ?ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการของสหกรณ?ให?มากขึ้นได?อีก ซึ่งเมื่อหน?วยงานที่เกี่ยวข?องจัดให?มีระบบการปรับปรุงต?อยอดวิธีการปฏิบัติที่ดีร?วมกับการประชาสัมพันธ?อย?างต?อเนื่องเป?นระบบก็สามารถนําไปสู?แนวทางปฎิบัติที่เป?นเลิศในการดําเนินระบบการผลิตของสหกรณ?โรงอบ/รมในป?จจุบันและสหกรณ?โรงอบ/รมที่จะก?อตั้งขึ้นในอนาคตต?อไป In 1993, the central government had allocated funding and assigned the responsibility to the Office of the Rubber Replanting Aid Fund to build the Rubber Plantation Aid Fund Co-operation plants (RCOPs), each has a capacity to produce 2 tons of smoked rubber sheets per day. The initiation of these plants aimed to encourage local rubber farmers to form a co-operative group which would help increase production efficiency and improve bargaining position with the rubber traders. However, in the past years there have been many RCOPs suffering from loss in profit that pushed them out of business. The major reasons are inefficient management, production planning and control, quality control, and analysis and control of production costs. By employing benchmarking technique, this study is aiming to improve the efficiency of production resource management of the RCOPs, which will increase productivity and profit, as well as reduce impact to the environment from their production activities. In the first phase, resource utilization indicators were formulated and data from the previous year (2003) of all 76 RCOPs in Songkhla province were analyzed according to such set indicators. Twenty three RCOPs with good overall performance in each indicator were selected, followed by the detailed field data collection. Specific techniques and good practices from each RCOPs were gathered and analyzed for success factors. In the second phase, the good techniques and practices found were applied to the volunteered RCOPs. These RCOPs then participated in the planning of plant improvement and implementation. Data before and after the implementation were gathered for comparison. The average efficiencies of the indicators from the selected, well-performed RCOPs are rubber purchasing = 0.97 kg/kgproduct rubber, water utilization 8.4 L/ kgproduct rubber, acid utilization = 4.74 g/ kgproduct rubber, electricity utilization = 3.62 satangs/ kgproduct rubber, fuel utilization = 0.82 satang/ kgproduct rubber, firewood utilization = 1.30 kg/ kgproduct rubber (1994 model RCOPs) and = 0.71 kg/ kgproduct rubber (1995 model RCOPs). For the production efficiency, it was found as follows: rubber production efficiency = 99.37%, bubbled rubber = 0.16%, cutting rubber = 0.30%, and wasted rubber = 0.28%. The average production costs (excluding latex cost) of the good RCOPs is 4.19 baht/kgproduct rubber while the average labor cost and salary are 1.86 and 0.21 baht/kgproduct rubber, respectively. In the second phase, good practices were applied to the volunteered RCOPs. The indicators that have an obvious impact on the environment and saving are water and firewood utilizations. In 2 RCOPs after initiating water use reduction measures could cut down water utilization on average from 10.52 and 14.43 L/ kgproduct rubber to 7.69 and 11.04 L/ kgproduct rubber, which are equivalent to 26.90% and 23.49% reduction, respectively. For easy and minor reconditionings of the firewood loading stove and smoking room ceiling in 4 RCOPs, substantial reduction in firewood utilization had decreased from 1.01, 1.23, 1.06, and 0.76 kg/ kgproduct rubber to 0.83, 0.97, 0.83, and 0.57 kg/ kgproduct rubber, which are equivalent to 18.32%, 20.88%, 21.81%, and 24.24%, respectively. This firewood reduction could save approximately up to 146,434 baht/year in a RCOP. If more of the found good practices are implemented in a RCOP, more savings should be realized. If the responsible agencies could organize the periodical update and improvement as well as the proper and continuous promotion of the good practices, it will lead to the best practices of smoked rubber sheet production in the present and to be guilt RCOPs in the future.

บรรณานุกรม :
สุเมธ ไชยประพัทธ์ . (2551). การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ . 2551. "การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ . "การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ . การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.