ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : ปิยพร สุวรรณโชติ
คำค้น : ผู้สูงอายุ -- การใช้ยา , เบาหวาน -- ผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วินิจ วินิจวัจนะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743461949 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4022
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ความร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยสูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง มีหลายกลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย แต่ยังไม่มีการยืนยันประสิทธิผลของกลวิธีเหล่านี้ ในผู้ป่วยคนไทยสูงอายุ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของกลวิธี 3 วิธี ต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและโรค ความพึงพอใจของผู้ป่วย ผลการรักษาและต้นทุนในการดำเนินงาน โดยศึกษาในรูปแบบการทดลองในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือนกันยายน 2542 ถึงเดือนพฤษภาคม 2543 ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด จะได้รับการสัมภาษณ์ครั้งแรกด้วยแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น และจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับการให้คำปรึกษา และเอกสารประกอบเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องการใช้ยาและโรค กลุ่มที่ 2 ได้รับการให้คำปรึกษาและภาชนะพิเศษบรรจุยา และกลุ่มที่ 3 ได้รับการให้คำปรึกษา เอกสารประกอบ และภาชนะพิเศษบรรจุยา หลังจากนั้นติดตามสัมภาษณ์ผู้ป่วยอีก 2 ครั้งตามกำหนดการนัดของแพทย์ ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วย 173 คนในจำนวน 356 คน มีปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (ร้อยละ 48.6) ในผู้ป่วยจำนวน 173 คนนี้ มีผู้ป่วยเพียง 150 คน ที่เข้าร่วมตลอดการศึกษา อัตราส่วนผู้ป่วยเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 2.8:1 อายุเฉลี่ย 67.3+-5.4 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 46.7) ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 10.8+-6.9 ปี และได้รับยาเฉลี่ย 4+-1 รายการ จำนวนปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ภายหลังการติดตามผู้ป่วย 3 ครั้ง ลดลงและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ในระหว่างกลุ่มผู้ป่วยพบว่าไม่แตกต่างกัน รูปแบบของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาที่พบมากที่สุด คือ การใช้ยาน้อยกว่าที่แพทย์สั่ง (ร้อยละ 71.9) และสาเหตุส่วนใหญ่ของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ (ร้อยละ 60.0) โดยเฉพาะการลืมใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและโรคของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในการติดตามทั้ง 3 ครั้ง (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันในผู้ป่วยระหว่างกลุ่ม ผู้ป่วยทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของผู้วิจัย เอกสารประกอบที่ได้รับ และภาชนะพิเศษบรรจุยา ความพึงพอใจของผู้ป่วยในทั้ง 3 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันในผู้ป่วยระหว่างกลุ่ม ผลการรักษาพิจารณาจากระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ต้นทุนในการดำเนินงานของทั้ง 3 กลวิธีเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 13.62-35.57 บาทต่อคนต่อครั้ง ในทั้ง 3 กลวิธีให้ผลที่ไม่แตกต่างกันในการเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและโรค และความพึงพอใจของผู้ป่วย ควรมีการศึกษาต่อไปเพื่อประเมินประสิทธิผลของกลวิธีเหล่านี้ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มอื่นๆ และการพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ปิยพร สุวรรณโชติ . (2543). กลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยพร สุวรรณโชติ . 2543. "กลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยพร สุวรรณโชติ . "กลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ปิยพร สุวรรณโชติ . กลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.