ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ
นักวิจัย : อุทัย ฐิติประยูรวงศ์
คำค้น : การกลั่น , จีเนติกอัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743334017 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมเป็นวิธีการที่ได้คำตอบเป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดของกระบวนการแยกสารของผสมหลายองค์ประกอบ เนื่องจากการกลั่นตามลำดับเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดต้นทุนการผลิตทั้งเงินทุนและค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการในกระบวนทางเคมี ได้มีงานวิจัยที่สำคัญๆ มากมายพยายามที่จะพัฒนาวิธีการเลือกลำดับการกลั่นที่เหมาะสมในหลายๆ รูปแบบ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้อธิบายถึงการใช้เทคนิคการหาความเหมาะสมที่เรียกว่า ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ (Genetic Algorithm, GA) ในการจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการเป็นเทคนิคการหาความเหมาะสมวิธีหนึ่งที่ใช้การเลียนแบบกระบวนการทางชีววิทยาของการเลือกและการปฏิบัติการด้านพันธุกรรม (กฎของดาร์วิน) ทางธรรมชาติ โดยโครโมโซมใดที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจะสามารถดำรงชีวิตสืบต่อไปได้ ดังนั้นการประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการในการแก้ปัญหาการจัดลำดับการกลั่น เริ่มจากการลงรหัสสายอักขระโดยการใช้ลำดับการกลั่นของหอกลั่นแปลงค่าให้อยู่ในรูปของสายอักขระ เพื่อสร้างกลุ่มลำดับการกลั่นต้นแบบที่จะถูกคัดเลือกตามความเหมาะสมจากการตรวจสอบเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ สำหรับการแลกเปลี่ยนในส่วนของการจัดลำดับการกลั่นที่ดีในระหว่างสายอักขระลำดับการกลั่นรูปแบบต่างๆ จะทำให้เกิดวิวัฒนาการลำดับการกลั่นที่ดีขึ้นไป ทำการทดสอบผลของตัวแปรต่างๆ ของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ เช่น ขนาดของประรชากร ความน่าจะเป็นของการกลายพันธุ์ และความน่าจะเป็นของการสลับไขว้ ผลการคำนวณที่ได้พบว่าขนาดของประชากรควรจะมีค่าใกล้เคียงกับจำนวนของลำดับการกลั่นที่เป็นไปได้ทั้งหมด สำหรับสารของผสม 4 องค์ประกอบค่าความน่าจะเป็นของการกลายพันธุ์และการสลับไขว้ควรมีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.009 และ 0.6-0.9 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อุทัย ฐิติประยูรวงศ์ . (2542). การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ฐิติประยูรวงศ์ . 2542. "การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ฐิติประยูรวงศ์ . "การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อุทัย ฐิติประยูรวงศ์ . การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.