ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM
นักวิจัย : กอปเทพ ไชยเสน, 2522-
คำค้น : การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น , การสื่อสารด้วยแสง--การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741753853 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3864
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM บนพื้นฐานของวิธีการจัดสรรเส้นทางใหม่เมื่อข่ายเชื่อมโยงหนึ่งข่ายได้รับความเสียหาย 3 วิธี คือ วิธีการปกป้องแบบไม่ซ้ำเส้นทางเดิม (Disjoint Path Protection Strategy, DJP) วิธีการปกป้องแบบมีพื้นฐานการเชื่อมข่ายเชื่อมโยงเดี่ยว (Single Link Basis Protection Strategy, SLB) และวิธีการปกป้องแบบต้นทุนต่ำที่สุด (Minimal Cost Protection Strategy, MC) โดยแบ่งระดับการปกป้องการบริการซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์จริงออกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ การปกป้องโครงข่ายแบบบางคู่โนด และการปกป้องโครงข่ายแบบบางส่วน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใช้คือ Integer Linear Programming (ILP) ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นใหม่เพื่อหาจำนวนเส้นใยนำแสงโดยรวมให้มีค่าน้อยสุด โครงข่ายที่ใช้ทดสอบมี 2 โครงข่ายโดยผลการทดสอบแสดงถึงจำนวนของทรัพยากรในโครงข่ายที่ต้องการเพื่อแก้ไขความเสียหายให้สามารถลดลงได้เป็นสัดส่วนกับระดับการปกป้องที่ลดลง นั่นคือมีความเป็นไปได้ที่โครงข่ายจะลดความต้องการต้นทุนในการทดสอบนี้ลงได้ สำหรับวิธีการปกป้องที่แตกต่างกันก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนที่ลดลงและความหลากหลายของระดับการปกป้อง โดยวิธี MC จะมีต้นทุนของการปกป้องที่ลดลงอย่างเป็นเชิงเส้นกับระดับการปกป้องสำหรับอีก 2 วิธีนั้นมีการปกป้องที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า (SLB และ DJP) ซึ่งจะไม่สร้างระดับของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่เหมือนกับ MC แต่ทั้ง 2 วิธีก็สามารถลดต้นทุนลงได้ในหลายๆกรณี นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์แปลงผันความยาวคลื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้บางกรณีในโครงข่าย ดังนั้นการมีอุปกรณ์แปลงผันอาจจะไม่ได้เป็นตัวตัดสินถึงต้นทุนที่ใช้ได้

บรรณานุกรม :
กอปเทพ ไชยเสน, 2522- . (2548). การศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอปเทพ ไชยเสน, 2522- . 2548. "การศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอปเทพ ไชยเสน, 2522- . "การศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
กอปเทพ ไชยเสน, 2522- . การศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.