ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วรรณวิสา คำแฝง, 2519-
คำค้น : พัฒนากร , การพัฒนาชุมชน , การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน , บทบาทที่คาดหวัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741311435 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3753
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการยอมรับ บทบาทในการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาที่มีต่อการรับรู้ และการยอมรับในบทบาทของนักพัฒนา โดยทดสอบความสัมพันธ์ด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW ผลใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวชุมชนในเขตต่างๆ 20 เขต จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่าง (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดีวยว (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีของ Scheffe และการวิจัยพบว่า ชาวชุมชนมีการรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติจริงของนักพัฒนาในระดับปานกลาง มีความคาดหวังในบทบาทการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาในระดับสูง มีความพึงพอใจใน บทบาทของนักพัฒนาในระดับปานกลางและมีการยอมรับในความเป็นผู้ชี้นำแนวทางพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาในระดับต่ำ จากการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏผลดังนี้ 1) ประชาชนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน ยกเว้นเพศชายและเพศหญิงที่มีการรับรู้ในบทบาทที่ปฏิบัติจริง ความบ่อยครั้งในการพบปะกับนักพัฒนาและความบ่อยครั้งในการได้รับข่าวจากนักพัฒนาไม่แตกต่างกัน 2) ประชาชนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีความคาดหวังในบทบาทของนักพัฒนาต่างกัน ยกเว้นกลุ่มคนที่มีสถานภาพทางสังคม แตกต่างกัน มีความคาดหวังในบทบาทในการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาไม่แตกต่างกัน 3) ประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีความพึงพอใจในบทบาทในการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาแตกต่างกัน ยกเว้นเพศชายและเพศหญิงที่มีความพึงพอใจในเรื่องดังกล่าวไม่แตกต่างกัน 4) ประชาชนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการยอมรับในความเป็นผู้ชี้นำแนวทางพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาไม่แตกต่างกัน 5) การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนา มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในความเป็นผู้ชี้นำแนวทางพัฒนาชุมชนของนักพัฒนา 6) ความพึงพอใจในบทบาทที่ปฏิบัติจริงของนักพัฒนา มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในความเป็นผู้ชี้แนวทางพัฒนาชุมชนของนักพัฒนา 7) ความคาดหวังในบทบาทการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในความเป็นผู้ชี้นำแนวทางพัฒนาชุมชนของนักพัฒนา 8) การติดต่อสื่อสารของนักพัฒนากับประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชน 9) การติดต่อสื่อสารของนักพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในความเป็นผู้ชี้นำแนวทางการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนา

บรรณานุกรม :
วรรณวิสา คำแฝง, 2519- . (2543). การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณวิสา คำแฝง, 2519- . 2543. "การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณวิสา คำแฝง, 2519- . "การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วรรณวิสา คำแฝง, 2519- . การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.