ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์
นักวิจัย : ขนิษฐา เจริญลาภ
คำค้น : desizing , enzyme , Yeast , การลอกแป้ง , ยีสต์ , เอ็นไซม์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4550030 , http://research.trf.or.th/node/1331
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาอิทธิพลของยีสต์ที่มีต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของยีสต์ที่ให้ประสิทธิภาพในการลอกแป้ง และลดค่าความสกปรกของน้ำทิ้งในรูปบีโอดีจากกระบวนการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์ ทดลองโดย การลอกแป้งจากผ้าฝ้ายทอ โดยใช้เครื่องแพดเดอร์ และใช้ยีสต์ 2 ชนิดคือยีสต์ที่ใช้ในการทำไวน์ และยีสต์ที่ใช้ทำขนมปัง แปรผันภาวะต่างๆในการทดลองดังนี้ ภาวะความเป็นกรด-ด่าง, ปริมาณของเอ็นไซม์, อุณหภูมิในการหมัก, เวลาในการหมัก, ชนิดและปริมาณของยีสต์ เพื่อวิเคราะห์หาภาวะที่เหมาะสมของการทำงานร่วมกัน ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีในการลอกแป้ง และลดค่าบีโอดีในน้ำทิ้ง ผลการทดลองพบว่าการใช้ยีสต์ร่วมกับเอนไซม์มีประสิทธิภาพในการลอกแป้งดีกว่าการใช้เอนไซม์เพียงอย่างเดียว โดยไวน์ยีสต์ทำงานร่วมกับเอนไซม์ได้ดีในภาวะ pH 6 อุณหภูมิในการหมัก 30 oC เวลาในการหมัก 2 วัน ปริมาณเอนไซม์ร้อยละ 1 ปริมาณไวน์ยีสต์ร้อยละ 2.5 มีประสิทธิภาพในการลอกแป้งร้อยละ 14.08 ให้ค่าซีโอดีในน้ำทิ้ง 271.40 มก./ล. ค่าบีโอดี 402.0 มก./ล. เบกกิ้งยีสต์ทำงานร่วมกับเอนไซม์ได้ดีในภาวะ pH 6.5 อุณหภูมิในการหมัก 20 oC เวลาในการหมัก 2 วัน ปริมาณเอนไซม์ร้อยละ 0.5ปริมาณไวน์ยีสต์ร้อยละ 2.5 มีประสิทธิภาพในการลอกแป้งร้อยละ 17.00 ให้ค่าซีโอดีในน้ำทิ้ง 291.80 มก./ล. ค่าบีโอดี 516.0 มก./ล. ส่วนการใช้เอนไซม์เพียงชนิดเดียวมีประสิทธิภาพในการลอกแป้งร้อยละ 13.89 ให้ค่าซีโอดีในน้ำทิ้ง 210.0 มก./ล. ค่าบีโอดี 792.0 มก./ล. เอนไซม์ ไวน์ยีสต์ เบกกิ้งยีสต์ พีเอช อุณหภูมิ เวลา ประสิทธิภาพกำจัดแป้ง บีโอดี ซีโอดี (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (oC) (วัน) (ร้อยละ) (มก./ล.) (มก./ล.) 1 - - 6.5 30 1 13.89 792.00 210.00 1 2.5 - 6.0 30 2 14.08 402.00 271.40 1 2.5 - 6.5 30 1 16.36 448.50 356.80 0.5 - 2.5 6.5 20 2 17.00 516.00 291.80 0.5 - 2.5 6.5 30 1 18.07 418.50 240.00 The objective of this research was to study the effect of the incorporation of wine yeast and baking yeast on the efficiency of the enzymatic desizing process of weaving cotton with the padder machine, and on reducing the BOD (biochemical oxygen demand) value of the effluent. Different parameters affecting the activity of the yeast in desizing were investigated. The experiments showed that enzymes worked more effectively when incorporating yeast than when working alone. The optimal parameters for wine yeast to work were pH 6 condition, 30 oC storage temperature, two-day storage period, 1% enzyme concentration, and 2.5% wine yeast concentration. This led to an efficiency of 14.08 %, and values of 271.40 mg/l COD and 402.0 mg/l BOD. The optimal parameters for baking yeast to work were pH 6.5 condition, 20 oC storage temperature, two-day storage period, 0.5 % enzyme concentration, and 2.5% baking yeast concentration. This led to an efficiency of 17.00 %, and values of 291.80 mg/l COD and 516.0 mg/l BOD. When used only enzyme, it led to an efficiency of 13.89 %, and values of 210.00 mg/l COD and 792.00 mg/l BOD. enzyme Wine yeast Baking yeast pH temp day desisizing BOD COD (%) (%) (%) (oC) (day) (%) (mg/l) (mg/l) 1 - - 6.5 30 1 13.89 792.00 210.00 1 2.5 - 6.0 30 2 14.08 402.00 271.40 1 2.5 - 6.5 30 1 16.36 448.50 356.80 0.5 - 2.5 6.5 20 2 17.00 516.00 291.80 0.5 - 2.5 6.5 30 1 18.07 418.50 240.00

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา เจริญลาภ . (2548). อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ขนิษฐา เจริญลาภ . 2548. "อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ขนิษฐา เจริญลาภ . "อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ขนิษฐา เจริญลาภ . อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.