ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกัน
นักวิจัย : เพ็ญพร ลิ่มวงศ์
คำค้น : บุคลิกภาพ , ความพอใจในการทำงาน , การจำแนกประเภทบุคคล (จิตวิทยา) , แบบวัดการบ่งชี้ประเภทบุคลิกภาพของไมเยอร์ส-บริกก์ส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพร วิชชาวุธ
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743329072 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานของพนักงานธนาคารด้านสินเชื่อและด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดบุคลิกภาพซึ่งพัฒนาจากแบบวัด Myers-Briggs Type Indicator และแบบวัดความพึงพอใจในการทำงานที่พัฒนาจากแบบวัด Overall Job Satisfaction ของกลุ่มตัวอย่าง 574 คน เป็นพนักงานธนาคารด้านสินเชื่อจำนวน 385 คน และด้านเทคโนโลยีจำนวน 189 คน ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานของพนักงานธนาคารด้านสินเชื่อและด้านเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพด้านการปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่นแบบเปิดเผย (E) ของพนักงานธนาคารด้านสินเชื่อและเทคโนโลยี ไม่มีสหสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงกับความพึงพอใจในการทำงาน (OJS) 2. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพด้านวิธีการหาข้อมูล แบบใช้ประสบการณ์ตรง (S) ของพนักงานธนาคารด้านสินเชื่อและเทคโนโลยี ไม่มีสหสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงกับความพึงพอใจในการทำงาน (OJS) 3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพด้านวิธีการตัดสินใจ แบบใช้ความคิด (T) ของพนักงานธนาคารด้านสินเชื่อมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวก (r = .14, p<.01) กับความพึงพอใจในการทำงาน (OJS) แต่สำหรับพนักงานธนาคารด้านเทคโนโลยี ลักษณะบุคลิกภาพด้านวิธีการตัดสินใจแบบใช้ความคิด ไม่มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความพึงพอใจในการทำงาน 4. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพด้าน แนวทางการปฏิบัติตัวแบบมีแบบแผน (J) ของทั้งพนักงานธนาคารด้านสินเชื่อและเทคโนโลยี มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวก กับความพึงพอใจในการทำงาน (OJS) (r = .25 และ .19, p<.01, .05 ตามลำดับ)

บรรณานุกรม :
เพ็ญพร ลิ่มวงศ์ . (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญพร ลิ่มวงศ์ . 2542. "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญพร ลิ่มวงศ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
เพ็ญพร ลิ่มวงศ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.