ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเคซีนฟอสโฟเปปไทด์ - อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อความแข็งของเคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนโดยเครื่องดื่มโคลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเคซีนฟอสโฟเปปไทด์ - อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อความแข็งของเคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนโดยเครื่องดื่มโคลา
นักวิจัย : หทัยชนก สุขเกษม, 2522-
คำค้น : เคลือบฟัน , น้ำอัดลม , เคซีนฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มุรธา พานิช , สุชิต พูลทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745326887 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งของเคลือบฟันระหว่างเคลือบฟันปกติ เคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนด้วยเครื่องดื่มโคลา กับเคลือบฟันที่ถูกส่งเสริมให้มีการสะสมแร่ธาตุกลับคืนด้วยเคซีนฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต (ซีพีพี-เอซีพี) และเพื่อเปรียบเทียบผลของซีพีพี-เอซีพีและน้ำลายเทียมต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งเคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนด้วยเครื่องดื่มโคลา โดยเตรียมชิ้นตัวอย่างจากเคลือบฟันของฟันกรามน้อยมนุษย์ที่ถูกถอนจำนวน 10 ซี่ โดยตัดแบ่งฟันตามแกนฟันในแนวด้านใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้น และวัสดุค่าความแข็งของเคลือบฟันบริเวณหน้าตัดด้านในของฟันที่ระยะห่างจากขอบนอกของเคลือบฟัน 200 ไมครอน วัดค่าความแข็งของเคลือบฟันก่อนการทดลองด้วยเครื่องวัดความแข็งผิวแบบจุลภาคที่ใช้หัวกดวิกเกอร์ส จากนั้นทำให้เคลือบฟันเกิดการสึกกร่อนด้วยเครื่องดื่มโคลา วัดค่าความแข็งของเคลือบฟันอีกครั้งเพื่อเป็นค่าความแข็งของเคลือบฟันหลังการสึกกร่อน ทำการส่งเสริมให้เกิดการสะสมกลับของแร่ธาตุโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ซีพีที-เอซีพี น้ำลายเทียม ซีพีพี-เอซีพีร่วมกับน้ำลายเทียม และน้ำปราศจากไอออน วัดค่าความแข็งของเคลือบฟันเพื่อเป็นค่าความแข็งของเคลือบฟันหลังการทดลอง นำค่าความแข็งของเคลือบฟันก่อนการทดลอง หลังการสึกกร่อน และหลังการทดลองมาทดสอบด้วยสถิติแพร์แซมเปิล ที เทสท์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าเครื่องดื่มโคลามีผลทำให้เคลือบฟันมีค่าความแข็งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ซีพีพี-เอซีพี น้ำลายเทียม และซีพีพี-เอซีพีร่วมกับน้ำลายเทียมทำให้ค่าความแข็งของเคลือบฟันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ซีพีพี-เอซีพี และซีพีพี-เอซีพีร่วมกับน้ำลายเทียมสามารถทำให้เคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้นได้มากกว่าน้ำลายเทียมอย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
หทัยชนก สุขเกษม, 2522- . (2548). ผลของเคซีนฟอสโฟเปปไทด์ - อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อความแข็งของเคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนโดยเครื่องดื่มโคลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยชนก สุขเกษม, 2522- . 2548. "ผลของเคซีนฟอสโฟเปปไทด์ - อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อความแข็งของเคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนโดยเครื่องดื่มโคลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยชนก สุขเกษม, 2522- . "ผลของเคซีนฟอสโฟเปปไทด์ - อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อความแข็งของเคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนโดยเครื่องดื่มโคลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
หทัยชนก สุขเกษม, 2522- . ผลของเคซีนฟอสโฟเปปไทด์ - อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อความแข็งของเคลือบฟันที่ถูกสึกกร่อนโดยเครื่องดื่มโคลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.