ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่าง ๆ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่าง ๆ
นักวิจัย : อุบลรัชต์ ลิ้มประภาสิริกุล
คำค้น : ถ่านหิน , กำมะถัน , การแยกสลายด้วยความร้อน , ฟลูแกส--การกำจัดกำมะถัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741767978 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3472
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การขจัดสารประกอบกำมะถันของถ่านหินลิกไนต์ ถูกดำเนินการโดยกระบวนการไพโรไลซิสในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง งานวิจัยนี้ศึกษาผลของอุณหภูมิ เวลา อัตราการไหลแก๊ส และบรรยากาศแก๊ส ผลของภาวะพบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อการแจกแจงผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากสมบัติของถ่านหิน ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส อัตราการไหลแก๊ส 1.5 ลิตรต่อนามี ในบรรยากาศไนโตรเจนพบว่า ร้อยละและการขจัดกำมะถันรวมเป็น 65 ซึ่งร้อยละการขจัดกำมะถันไพไรต์ กำมะถันซัลเฟต และกำมะถันอินทรีย์เป็น 90, 89 และ 50 ตามลำดับ ในบรรยากาศแก๊สผสมไนโตรเจนและไฮโดรเจน และแก๊สผสมไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส อัตราการไหลแก๊ส 1.0 ลิตรต่อนาที พบว่า ร้อยละการขจัดกำมะถันรวมสูงสุดเป็น 66 และ 69 ตามลำดับ ในบรรยากาศแก๊สผสมขจัดกำมะถันไพไรต์ได้ดีกว่า ในบรรยากาศไนโตรเจนทุกช่วงอุณหภูมิ เนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนสูงกว่า ในบรรยากาศแก๊สผสมทุกช่วงอุณหภูมิให้ค่าการขจัดกำมะถันซัลเฟต ต่ำกว่าในบรรยากาศไนโตรเจน การขจัดกำมะถันอินทรีย์มีผลมากในช่วงอุณหภูมิสูง (700-800 องศาเซลเซียส) สำหรับบรรยากาศไนโตรเจนและบรรยากาศแก๊สผสม นอกจากนั้นการขจัดกำมะถันในถ่านหินเถ้าสูง ให้ค่าการขจัดกำมะถันรวมต่ำกว่าในถ่านหินเถ้าต่ำ

บรรณานุกรม :
อุบลรัชต์ ลิ้มประภาสิริกุล . (2547). การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่าง ๆ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลรัชต์ ลิ้มประภาสิริกุล . 2547. "การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่าง ๆ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลรัชต์ ลิ้มประภาสิริกุล . "การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่าง ๆ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อุบลรัชต์ ลิ้มประภาสิริกุล . การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.