ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นักวิจัย : อรวรรณ แก้วบุญชู
คำค้น : bus drivers , capacity development , health care , participatory action research , การดูแลสุขภาพ , การพัฒนาศักยภาพ , การวิจัยแบบมีส่วนร่วม , พนักงานขับรถโดยสาร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4530029 , http://research.trf.or.th/node/1287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research; PAR) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพพนักงานขับรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะคือ 1) การประเมินสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2) การพัฒนาแผนโครงการเพื่อแก้ปัญหา 3) การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด และ 4) การติดตามประเมินผลโครงการระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบทเรียนที่ได้รับในการดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพผสมผสานกับเชิงปริมาณ ได้แก่ การสังเกตการณ์และการจดบันทึกระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะ การใช้แบบสอบถาม และการตรวจคัดกรองสุขภาพ รวมทั้งการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการทำงาน และการตรวจวัดสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ผลการวิจัยพบว่า PAR เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยทุกระยะของการดำเนินงาน ส่งผลเชิงบวกในการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ต่างๆ ของแกนนำและนักวิจัยท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดได้เป็น 5 ระดับ คือ 1) ทักษะในการทำงานเป็นทีม 2) ทักษะในการกำหนดปัญหาของตนเองและองค์กร 3) ทักษะในการวางแผนแก้ไขปัญหา 4) ความสามารถในการดำเนินงานตามแผน และ 5) การเพิ่มพลังอำนาจในตนเอง กล่าวคือ พนักงานขับรถโดยสาร มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าการใช้ PAR มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ที่ขาดพลังอำนาจในตนเอง เช่นพนักงานขับรถโดยสาร Research design used in this study was participatory action research; PAR. The major purpose aimed at increasing health care capacity among Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) bus drivers with emphasis on collaboration of BMTA staff at all level and researches. Process of the study was divided into 4 phases, including assessment of health status and working environment, programs planning, implementations and intervention evaluation. Re-planning and re-evaluating were done to get the infromation generated from the action implemented. Data collection was done by using qualitative and quantitative method such as observing and field note during activities, in-depth interview, focus group, questionnaire, health screening, working environment assessment and food sanitation assessment. Results revealed that the PAR process had a positive effect on health care capacity development among BMTA bus drivers. Learning and creation of knowledge and skills are co-generated in PAR and taken place in several levels. The first level is developing the skill of team working. The second level is developing the ability to identify problems. The third level is competence of project planning. The fourth level is implementation competence. And the fifth level is empowerment; the participants discovered they have the ability to solve their own problems. The results showed that the PAR is highly suitable to develop the capacity of empowerless workers like bus driver

บรรณานุกรม :
อรวรรณ แก้วบุญชู . (2549). การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรวรรณ แก้วบุญชู . 2549. "การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรวรรณ แก้วบุญชู . "การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
อรวรรณ แก้วบุญชู . การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.