ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
นักวิจัย : อุดม รัฐอมฤต , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล , ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ , ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
คำค้น : การจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน , องค์การมหาชน , การจัดการงบประมาณ , การบริหารงานขององค์การ , ระบบการบริหารงานองค์การมหาชน , ระบบบริหารการเงิน , ระบบบริหารการบัญชี , ระบบบริหารงบประมาณ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

องค์การมหาชนได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในปัจจุบันมีจำนวนรวม 28 องค์กร นับตั้งแต่จัดตั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยสภาพข้อเท็จจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานขององค์การ เหล่านั้นแต่อย่างใด งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานองค์การมหาชนของต่างประเทศกับของไทยในประเด็นว่าด้วยระบบการบริหารงาน ระบบบริหารการเงินการบัญชี และการงบประมาณ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน ดำเนินการศึกษาด้วยการรวบรวมกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่องค์การมหาชนใช้อยู่ในปัจจุบันมาวิเคราะห์ถึงการวางระบบบริหารจัดการองค์การมหาชน และเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส นิวซีแลนด์และอังกฤษ

บรรณานุกรม :
อุดม รัฐอมฤต , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล , ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ , ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ . (2552). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุดม รัฐอมฤต , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล , ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ , ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ . 2552. "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุดม รัฐอมฤต , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล , ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ , ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ . "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552. Print.
อุดม รัฐอมฤต , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล , ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ , ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2552.