ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ
นักวิจัย : พัชรี สิโรรส , โสภารัตน์ จารุสมบัติ , มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต , สรวิศ ลิมปรังษี , บุษรัชต์ แสงอากาศ , อรทัย ก๊กผล , ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ , เจษฎา ณ ระนอง
คำค้น : ระบบราชการไทย , การมีส่วนร่วมของพลเมือง , การพัฒนาระบบราชการ , Thailand Bureaucrac , Citizen participation , Bureaucrac
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี สิโรรส , โสภารัตน์ จารุสมบัติ , มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต , สรวิศ ลิมปรังษี , บุษรัชต์ แสงอากาศ , อรทัย ก๊กผล , ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ , เจษฎา ณ ระนอง . (2553). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พัชรี สิโรรส , โสภารัตน์ จารุสมบัติ , มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต , สรวิศ ลิมปรังษี , บุษรัชต์ แสงอากาศ , อรทัย ก๊กผล , ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ , เจษฎา ณ ระนอง . 2553. "รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พัชรี สิโรรส , โสภารัตน์ จารุสมบัติ , มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต , สรวิศ ลิมปรังษี , บุษรัชต์ แสงอากาศ , อรทัย ก๊กผล , ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ , เจษฎา ณ ระนอง . "รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print.
พัชรี สิโรรส , โสภารัตน์ จารุสมบัติ , มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต , สรวิศ ลิมปรังษี , บุษรัชต์ แสงอากาศ , อรทัย ก๊กผล , ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ , เจษฎา ณ ระนอง . รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.