ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน
นักวิจัย : จุมพล หนิมพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4410002 , http://research.trf.or.th/node/1160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 2) เพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อมและทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหาร ส่วนตำบล เพื่อรองรับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายในอนาคตได้ 3) เสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประธานสภาอบต. ประธานคณะกรรมการบริหารอบต.กรรมการบริหารอบต. สมาชิกสภาอบต. ปลัดองค์อบต. และเจ้าหน้าที่อบต 3 แห่ง ได้แก่ อบต.ดู่ใต้ อำเภอเมือง, อบต.ศิลาแลง อำเภอปัว และ อบต.ป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน รวม 74 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ 1)ปัญหาการบริหารจัดการของ อบต. ได้แก่ ปัญหาการบริหารและจัดการทั่วไป ปัญหา ความพร้อมของทรัพยากรและปัญหาทักษะการบริหารจัดการ 2) การเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อมและทักษะในการบริหารจัดการของ อบต. ได้แก่ การเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารจัดการของ อบต. การเพิ่มพูนด้านความพร้อมของทรัพยากร และการเพิ่มพูนด้านทักษะการบริหารจัดการทั่วไปของประธานสภา อบต. ประธานคณะกรรมการบริหาร อบต.และปลัด อบต. 3) ผลการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม คือ การสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ หาแนวทางการพัฒนาโดยการฝึกอบรม การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นที่แม้จริง กำหนดหลักสูตร เนื้อหา สื่อ วิธีการศึกษาและฝึกอบรม สรรหาวิทยากร/คัดเลือก/สัมมนาวิทยากร ทดสอลความรู้ก่อนการอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม ติดตามประเมินผลหลังการปฏิบัติงานและสัมมนาหลังการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 5) รูปแบบการบริหารจัดการอบต.ที่เหมาะสม คือรูปแบบที่ให้ความสำคัญเรื่องศักยภาพภายในและภายนอก อบต. ทรัพยากรการบริหารและทักษะการบริหารจัดการทั่วไป The purposes of this research were to 1) examine problems concerning the management of the Sub-district Administration organization(SAOs), 2) identify the development needed by SAOs to increase their potential, readiness, and management skills in support of the government policy on administration decentralization and 3) recommend management model appropriate to the functions of SAOs. The research sample comprised 74 personnel from three SAOs in Nan province, namely, Dutai SAO of Muang district; Silalang SAO of Pua district, and Palaewluang of Santisuk district. The 74 personnel included Chairpersons of the Sub-district Administration Organization Councils, Chairpersons of the Sub-district Administration Organization Executive Committees, members of the Sub-district Administration Organization Councils, members of the Sub-district Administration Organization Executive Committees, permanent secretaries and staff of each SAO. Research instruments were questionnaire and structured interview. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and content analysis. Research findings were as follows. 1.Problems concerning the management of SAOs included those on general administrative affairs, resources availability and shortage, and the lack of management skills. 2.To increase their potential, readiness, and management skills in support of the government policy on administration decentralization, SAOs needed an enhancement in their SAO management capability, an adequate resources allocation, and management skills development for Chairpersons of the Sub-district Administration Organization Councils, Chairpersons of the Sub-district Administration Organization Executive Committees, and of SAO permanent secretaries. 3.The sample ’s post-training knowledge was higher than their pre–training one with statistically significant at the .05 level. 4.The process appropriate to SAO training comprised the situation, problems and needs assessment, development scheme by training identification, training needs identification, the development of training curriculum,contents, media, and activities, resource persons recruitment, selection, and seminar, trainee’s pre-test, training conduct, trainee’s post-test, trainee’s performance follow-up and evaluation, post-training follow-up seminar performance evaluation. 5. Management model appropriate to the functions of SAOs was the model with prime concerns of enhancing SAO internal and external potentials, managerial resources, and general administrative skills.

บรรณานุกรม :
จุมพล หนิมพานิช . (2547). โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จุมพล หนิมพานิช . 2547. "โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จุมพล หนิมพานิช . "โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
จุมพล หนิมพานิช . โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.