ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Governance)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Governance)
นักวิจัย : ดำรง วัฒนา
คำค้น : Civil society , Decentralization , Democracy , Good Governance , Good Local Governance , Local Administration , Local Governnance , การกระจายอำนาจ , การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น , การปกครองท้องถิ่น , การปกครองส่วนท้องถิ่น , ธรรมาภิบาล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4340026 , http://research.trf.or.th/node/1136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาเบื้องต้นเรื่องระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและสำรวจความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ( Good Local Governance ) เพื่อกำหนดตัวแบบที่เหมาะสมของระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นของไทย โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างปะเทศ และการจัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การจัดสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต ( Internet conference ) การสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและนักวิชาการชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่น และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนใจ ในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นพบว่า การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่มุ่งแสวงหารัฐบาลประชาธิปไตยที่มุ่งกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ การใช้ระบบตลาดเสรีในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และการสร้างค่านิยมสากลในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลก เป็นบริบทที่สำคัญของระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น และต่อแนวคิดในเรื่องระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ( Good Local Governance ) ซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการในท้องถิ่นที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการของท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงการมีส่วนร่วม นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จ ต่อเนื่อง เชื่อถือได้และมุ่งให้ประโยชน์แก่ประชาชนผ่านกลไกทางประชาสังคม แนวคิดและความเคลื่อนไหวดังกล่าว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ทั้งในด้านพัฒนาการทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทิศทางการบริหารจัดการประเทศที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์อำนาจ สู่การบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ ( Decentralizing Governance ) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ยังให้ความสำคัญกับประเด็นการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก โดยไม่ได้มองท้องถิ่นหรือสังคมแบบองค์รวม ทำให้ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นมีประเด็นปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นหลายประการ อย่างไรก็ดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และความพยายามในการสร้างระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี จะยังคงมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นไทย โดยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตัวแบบที่เหมาะสมของระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ประกอบด้วยเครือข่าย ( Network ) ความร่วมมือของภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและประชาสังคมต่างๆ ในท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ ( Public Services ) โดยแต่ละภาคส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction ) กันอย่างต่อเนื่องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ( Interdependence ) มีคามเชื่อใจกัน ( Trust ) และการใช้กฏเกณฑ์ที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อการต่อรองและตกลงกันในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้องมีโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ศักยภาพและขีดความสามารถ บุคลากรมาตราฐานทางจริยธรรมและศีลธรรม ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้บริการสาธารณะ ในท้องถิ่นตามหลักบริหารจัดการที่ดี โดยรัฐบาลควรพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นของไทยไปสู่ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี และแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการกระจายอำนาจในปัจจุบัน ประเด็นต่างๆ ที่ควรพิจารณาได้แก่ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีทั้งในทางการเมือง ระบบราชการและภาคธุรกิจ ที่สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน การใช้กลไกของรัฐในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้าราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ภาคธุรกิจเอกชน ในฐานะผู้ประกอบการและผู้รับบริการสาธารณะ ประชาชนในท้องถิ่นในฐานะผู้เสียภาษีและรับประโยชน์จากบริการพื้นฐาน ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้มในการกระจายอำนาจและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่อาจจะมีผลกระทบกับตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ เกิดความร่วมมือ และประสานประโยชน์ในกระบวนการกระจายอำนาจ การกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น การพัฒนาระบบการกำกับดูแล เพื่อให้ท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ไปตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด การแก้ไขการขัดแย้งของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันในการจัดบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบอย่างแพร่หลาย การพัฒนารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสามต่อความเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ไป การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะ ( public service ) ให้มีมาตราฐานเท่าเทียมกัน โดยอาจนำระบบมาตราฐานสากล หรือมาตราฐานกลางของประเทศมาใช้ ในการกำหนดมาตราฐานการจัดบริการของท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการที่ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นและพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น รวมทั้งโครงการนำร่องที่ได้ดำเนินการไป การสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research ) ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นและนำไปสู่การศึกษาที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนใจการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นและทำให้เกิดความเชื่อมโยงของเครือข่ายของกระบวนการเรียนรู่ร่วมกันระหว่างท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และสังคม เอกชน และประชาสังคม โดยประเด็การศึกษาวิจัยควรให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการ ( Governance ) การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนากลไกภายในของท้องถิ่น และการสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคมในระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น Objective: The objective of this study is to investigate concepts, frameworks and movements relevant to "Good Local Govermance." The result of the investigation is a basis for developing a desirable model for the Thai good local Governance. Methodology: The study combined both qualitative and qualitativ approaches to obtaining a necessary and sufficient result. In the qualitative side, the documentary survey includes textbooks,articles,research documents,web pages,and networked circles in three modes: Internet conference (e-mail and web board),interviews and meetings. The quantitative approach involves a field survey via a construction of questionnaire. Result: The Thai local governance has been strongly influenced by the world's movement on good local governance. The Thai community has been seeking democratic governments inall levels: local and national levels. There is a strong trend for promoting civil society and market mechanism with the notion of political reform, administrative reform and economic reform. In addition,international values include democratic ones, have been planted in the Thai society. These values include environmental protection and prevention, intergovernmentalrelations,localization and localism,and good local governance which is expected to bring accountability, transparency,efficiency,justice and service quality through civil society for the benefits of the localcommunity and the nation. The movement and development of these wills result in changes in the country from strong centralization to more dacentralization and decentralizing governance.However,the process has introduced a number of problems and obstacles due to lack of experience,negative attitudes toward decentralization,and resistance from certain groups. Discussion Conclusion: The movement and development of good local governance in Thailand are obvious, widely spread,accepted,supported and incorporated rapidly into the Thai culture but fragmented. The lack of networked parties involved and a holistic concept and vision has produced a wide variety of different parths for a number of groups to take.The government,public officials (not only those from the Ministry of Interior),national politicians,local politicians,and people from different walk of life understand and act differently on the notion "good local governance." This phenomenon is likely to introduce hardship to the democratization in Thailand. suggestion/Further Implication/Implementation: There are urgent needs to construct trust among parties involved in the network and to improve the people quality and knowledge of democracy and good local government along with democratic movements and development in Thailand. At the same time certain number of systems must be installed in place. The systems include finance, personnel,information systems,legal systems,administrative standards such as plannimg,implementation,monitoring and evalution,and contral.The learning process is crucial to the remedy and implementation.The need for research and development is obvious to fill gap of the lack of holistic knowledge of good local governance.

บรรณานุกรม :
ดำรง วัฒนา . (2544). โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Governance).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดำรง วัฒนา . 2544. "โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Governance)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดำรง วัฒนา . "โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Governance)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
ดำรง วัฒนา . โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Governance). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.