ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คำค้น : การลงทุนในเด็ก , การศึกษา , บริการสังคม , สุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4210002 , http://research.trf.or.th/node/1031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยการลงทุนในเด็ก: รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอทางเลือกของการลงทุนกับเด็กที่เหมาะสม สำหรับรัฐ ครัวเรือน และองค์กรชุมชน ที่ดำเนินการกับเด็กและเยาวชน ในด้านการศึกษา บริการสุขภาพ และบริการสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร การติดตามงบประมาณและรายจ่ายด้านต่างๆ และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ลึกและอภิปรายกลุ่มสนใจกับผู้วางนโยบายและประชาชนในชุมชนในประเด็นการศึกษา สุขภาพ บริการทางสังคม และความคาดหวังต่อเด็กและเยาวชน จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า รัฐลงทุนเป็นผลสำเร็จดีในงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มเด็กทารกและวัยก่อน แต่พัฒนาการครอบครัวและพัฒนาการเด็ก (วัดจากระดับสติปัญญาเด็ก) ไม่ได้ผลดี การลงทุนด้านการศึกษาในเด็กวัยเรียนมีมาก การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปีเป็น 9 ปี ทำให้อัตราเด็กอยู่ในระบบโรงเรียนปี 2540 เพิ่ม 2 เท่าของปี 2535 แต่สัมฤทธิผลของการศึกษาไม่ดีนักโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ รายจ่ายสุขภาพต่อคนต่อปีของวัยรุ่นสูง อาจเป็นเพราะรายจ่ายด้านส่งเสริมสุขภาพต่ำจึงทำให้รายจ่ายค่ารักษาสูง การศึกษาเป็นการลงทุนที่สำคัญในกลุ่มนี้ เพราะเป็นการสร้างพื้นฐานอาชีพสำหรับรายได้ในอนาคต ข้อเสนอแนะสำหรับการลงทุนในเด็ก รัฐควรเพิ่มการลงทุนในพัฒนาการครอบครัวและพัฒนาการเด็ก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจุดสำคัญของการดำเนินงาน เนื่องจากใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด สำหรับเด็กวัยเรียน รัฐควรลงทุนด้านการศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ โดยการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้ความสนใจกับสัมฤทธิผลของการศึกษา ทั้งสัมฤทธิผลด้านวิชาการและไม่ใช่วิชาการ สำหรับวัยรุ่น รัฐควรเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและชุมชนควรให้วัยรุ่นมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนในการพัฒนาสังคม This study looks into three aspects of investment in children: education, health and social services. The task is to review the trends of the investments borne by families, societies and governments and recommend on directions to make more investments. Five sub-studies were designed to complement each other. The researchers were divided into 5 groups to focus their areas of study on education, health, social services, priority ranking and social expectations on children. The research teams then integrated the findings and came up with recommendations for better investment in children . Infant and preschool age The governments have been successful in putting more resources for health promotion and prevention of immunisable diseases in infants and preschool children. However, the government’s role on social services was limited to the programmes for family development and child development. The effectiveness considered on the ground of intelligence quotient (IQ), was not satisfactory. Recommendations on this age group include the following: • The government should invest more on the programmes for child and family development. The two programmes should be tightly integrated into one to aim for better physical and intelligence developments. • The family has an undeniable role in taking care of infant to be the foundation for full capacity development in the future. • The local government (Tambon Administration) must be the medium to implement the child and family development activities at the lowest level closest to the family. School age Investment on education for the school age is huge. By extending the compulsory education from 6 years to 9 years, the retention rate of primary school children to secondary school doubled from 1992 to 1997. Households paid high value on education of their children. The cost of providing formal education was much higher than the informal education. Educational achievements were questionable for hard sciences. Recommendations for the school ages were as follows: • Extend the education opportunities to the whole country regardless of geographical area, through formal, informal and non-formal education. • Put more emphasis on the educational achievements: both academic and non-academic, according to the level of education. • Integrate the revolving fund for school lunch with the fund for school milk to make the fund more sustainable. The activities in the school need to be extended to cover other health behaviour issues to enable school children to be less risky adolescent. Adolescent Health care cost per capita was high for the adolescent. The low preventive/ promotive spending may be related with the high medical care cost. Education was also important for this age group, as it prepared adolescent to earn their living in the future. Recommendations for the adolescent were as folows: vii • The government should put more emphasis on the health of the adolescent. • Invest in the research on how to effectively improve the health of the adolescent. • Liberate potential of the adolescent to be a part of social development. The underprivileged children: The underprivileged children usually arise from the problem families. They are the hard to reach group and the exact number of them was not easily to get. Recommendations on the underprivileged children are as follows: • The government should invest in the underprivileged through nongovernmental organisations. • Civil societies need to be strengthened to take part in helping the underprivileged at the early stage. • Information system of the underprivileged children needs to be established. The gifted children: Programmes on the gifted children have been drafted recently. They covered variety of special capacities from mathematics/sciences to performing arts. As yet no clear direction has been established. The followings are the recommendations: • There should be a body to set the targets and steer the direction of the programmes for the gifted children. • The goal of investment in the gifted children should be the benefits for the civil society.

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . (2548). โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . 2548. "โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . "โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.