ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี
นักวิจัย : บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
คำค้น : ผ้า , โพลิเอสเตอร์ , ฝ้าย , สีย้อมและการย้อมสี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุษา แสงวัฒนาโรจน์ , กาวี ศรีกูลกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741752652 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้แสดงผลของการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี ต่อการเปลี่ยนของสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้าย ผ้าพอลิเอสเทอร์และผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ ที่ย้อมและตกแต่งสำเร็จ สีที่ใช้ในการย้อมได้แก่ สีรีแอคทีฟและสีดิสเพอร์ส 3 เฉดสีคือ สีแดง สีเหลืองและสีน้ำเงิน โดยมีการใช้สารดูดซับรังสียูวี 2 ชนิดคือ ชนิดที่ใช้กับเส้นใยฝ้ายและชนิดที่ใช้กับเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ผ้าฝ้ายถูกย้อมด้วยสีรีแอคทีฟ ผ้าพอลิเอสเทอร์ถูกย้อมด้วยสีดิสเพอร์ส และผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ถูกย้อมด้วยสีดิสเพอร์สและสีรีแอคทีฟ ที่ระดับความเข้มข้นของสีตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ถึง 4 ของน้ำหนักผ้าและตกแต่งสำเร็จด้วยสารดูดซับรังสียูวีพร้อมการย้อม และหลังการย้อมที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้า ผ้าที่ตกแต่งสำเร็จพร้อมการย้อมและหลังการย้อม ถูกทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของสีผ้าและสมบัติการดูดซึมน้ำ ความแข็งแรงของผ้า ความแข็งกระด้างของผ้า ความคงทนของสีผ้าต่อการซัก ความคงทนของสีผ้าต่อแสงและการป้องกันรังสียูวีของผ้า เทียบกับผ้าที่ย้อมแต่ไม่ตกแต่งสำเร็จ ผลการวิจัยพบว่าผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ ที่มีการตกแต่งสำเร็จพร้อมการย้อมสีรีแอคทีฟ จะมีสีที่แตกต่างมากจากผ้าที่ย้อมแต่ไม่ตกแต่งสำเร็จโดยเฉพาะเฉดสีแดงและสีน้ำเงินคือ มีค่าความแตกต่างของสีผ้าอยู่ในช่วง 2.0-8.4 แต่ถ้ามีการตกแต่งสำเร็จหลังการย้อม ผ้าจะมีสีที่ไม่แตกต่างกันกับผ้าที่ย้อมแต่ไม่ตกแต่งสำเร็จคือ มีค่าความแตกต่างของสีผ้าอยู่ในช่วง 0.1-0.5 ส่วนผ้าพอลิเอสเทอร์ที่มีการตกแต่งสำเร็จทั้งพร้อมการย้อมและหลังการย้อม จะไม่มีความแตกต่างของสีเมื่อเทียบกับผ้าที่ย้อมแต่ไม่ตกแต่งสำเร็จ ผ้าที่ย้อมและตกแต่งสำเร็จจะมีความแข็งแรงลดลงสูงสุดเพียง 4% และความแข็งกระด้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 2% ทั้งในแนวด้ายยืนและแนวด้ายพุ่งของผ้า ผ้าสามารถดูดซึมน้ำได้ทันทีสม่ำเสมอทั่วทั้งผืน มีความคงทนของสีผ้าต่อการซักดีถึงดีมาก เช่นเดียวกับผ้าที่ย้อมแต่ไม่ตกแต่งสำเร็จ มีความคงทนของสีผ้าต่อแสงดีถึงดีมาก และสามารถป้องกันรังสียูวีดีกว่าผ้าที่ย้อมแต่ไม่ตกแต่งสำเร็จ

บรรณานุกรม :
บิณฑสันต์ ขวัญข้าว . (2546). การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บิณฑสันต์ ขวัญข้าว . 2546. "การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บิณฑสันต์ ขวัญข้าว . "การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
บิณฑสันต์ ขวัญข้าว . การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.