ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ (ขั้นที่ 1) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ (ขั้นที่ 1) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิจัย : โสฬส สุวรรณยืน
คำค้น : environmental management , hazardous chemicals , hazardous waste management , hazardous wastes , laboratory chemical management , Laboratory Waste Management , toxic wastes , การจัดการของเสียอันตราย , การจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ , การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ , การจัดการสิ่งแวดล้อม , วัตถุมีพิษ , สารเคมีอันตราย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4130005 , http://research.trf.or.th/node/1012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างและพัฒนาระบบพื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความ ปลอดภัยและวัตถุมีพิษขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม เครือข่ายความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูล พื้นฐานของห้องปฏิบัติการในมจธ.เพื่อศึกษาและกำหนดประเด็นปัญหา รวมทั้งศักยภาพในการแก้ไข และจัดการปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมีและชีวภาพแล้วนำมาพัฒนาสร้าง ระบบพื้นฐาน และฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการใน 3 อาคารตัวอย่างของ มจธ. ทำให้สามารถจัดแยกและเก็บสารเคมีตามความเป็นพิษหรืออันตราย โดยแบ่งประเภทจากการ คำนึงถึงความปลอดภัยและการบำบัดออกเป็น 23 กลุ่ม สำหรับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นนั้นจะอยู่ในระบบ อินเทอร์เน็ตของมจธ.ซึ่งจะใช้ในการติดตามสารเคมีและวัตถุมีพิษในมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและ เป็นปัจจุบัน จากการทดลองระบบใน 3 อาคารตัวอย่างจะได้ห้องปฏิบัติการต้นแบบจำนวน 1 ห้องที่มี การปฏิบัติงานตามแนวทางใหม่ที่กำหนดขึ้น และใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับการติดตามสารเคมีและของ เสียในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีคู่มือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้ง ของเสียจากห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วน ระบบพื้นฐานการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนี้จะสามารถ นำไปปรับใช้กับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นๆ ได้ต่อไป และของเสียที่แยกประเภทเก็บบางชนิด เช่น กรด ด่าง และโลหะหนักนั้น สามารถจะบำบัดได้เองในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังได้ฝึกอบ รมเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเตรียม ตัวในการขยายการดำเนินงานไปยังทุกห้องปฏิบัติการต่อไปในอนาคต สุดท้ายมหาวิทยาลัยยังได้ขยายผลต่อโดยได้จัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยระยะ 5 ปี (2544-2548) ขึ้น เพื่อให้มีการบริหารจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการขยายการดำเนินงานไปยังทุกห้องปฏิบัติการ ต่อไปในอนาคต To develop and set up an environmental, safety and hazardous waste management system within KMUTT and develop and promote a cooperative research network on environment within KMUTT, an environmental and chemical/hazardous waste survey were carried out for laboratories in KMUTT in order to study and collect all information on problems and in-house capabilities and resources that would lead to the proper management solutions. The chemical and hazardous waste management systems were then set up using laboratories in three different buildings as demonstration sites. MSDS and GIS databases for chemicals and hazardous wastes were also developed in the university intranet network and used in the management system. Finally, training and promotion were given to relevant staff and students. From this project study, the policy for ESH management has been established within KMUTT for the first time. The system, procedures and manuals for the chemical and hazardous waste management and treatment were developed according to the policy and standard practices. In this system, the laboratory wastes were separated into 23 types for storage and treatment. In support of the laboratory management system, the web based MSDS and GIS databases were developed and tested for both inter and extra university uses. Of the three demonstration sites, one laboratory has been successfully operated under the new developed system. Some types of separated wastes could be treated on site within the laboratory using the developed procedure manuals. This demonstration results indicate that the laboratory management system established could be applied to other laboratories both within and outside KMUTT with some modification. Training and preparation on the developed procedures and system have been given to majority of laboratory staff of KMUTT. And therefore, it is quite ready to expand the management system to cover all other laboratory operation in a near future. Besides, KMUTT has also set up a five-year master plan to establish a full ESH organization and operation through out the university.

บรรณานุกรม :
โสฬส สุวรรณยืน . (2544). โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ (ขั้นที่ 1) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสฬส สุวรรณยืน . 2544. "โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ (ขั้นที่ 1) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสฬส สุวรรณยืน . "โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ (ขั้นที่ 1) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
โสฬส สุวรรณยืน . โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ (ขั้นที่ 1) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.